Regulamin korzystania z serwisu SprawdzPrace.pl

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu SprawdzPrace, znajdującego się pod domeną SprawdzPrace.pl. Korzystanie z serwisu dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem akceptacji warunków Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. SprawdzPrace.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym Regulaminie, które stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

Użytkownik - osoba, korzystająca z dostępnych zasobów serwisu SprawdzPrace.pl.

 

Opinia o pracy – treść dodawana do serwisu przez zalogowanego Użytkownika za pośrednictwem formularza o nazwie Dodaj opinię o pracy.

 

 1. Celem istnienia serwisu SprawdzPrace.pl jest przede wszystkim udostępnianie platformy służącej wymianie informacji między Użytkownikami. Przez wymianę informacji należy rozumieć dzielenie się posiadaną wiedzą oraz prowadzenie przez nich debaty publicznej i wyrażanie własnych opinii na tematy szeroko pojętego rozwoju zawodowego - rynku pracy, zdobywania wykształcenia, warunków pracy w poszczególnych zawodach lub warunków pracy u poszczególnych pracodawców. Wymiana informacji na powyższe tematy ma na celu obronę społecznie uzasadnionego interesu (tzn. zależnych od woli demokratycznej większości, powszechnie akceptowanych w polskim społeczeństwie zasad współżycia społecznego i kształtowania prawidłowych postaw, norm i zasad moralnych), którym w tym przypadku jest prawo każdego człowieka do zdobywania wszelkiej wiedzy związanej z rozwojem zawodowym. W tej wiedzy zawiera się również przestrzeganie innych przed nieuczciwymi i bezprawnymi działaniami pracodawców wobec pracowników.

 

 1. Powyższa wymiana informacji między Użytkownikami możliwa jest dzięki dodawaniu przez nich treści w formie Opinii o pracy, komentarzy do istniejących treści, postów na forum, oraz wystawianiu ocen zawodom, kierunkom, krajom, oraz opiniom innych Użytkowników. Wszelka wymiana informacji musi odbywać się zgodnie z prawem i Regulaminem.

 

 1. Użytkownik serwisu w czasie rejestracji ma obowiązek podać w formularzu rejestracyjnym swoje prawdziwe dane. Dane Użytkowników i adresy IP mogą być wydane wyłącznie upoważnionym organom na odpowiednie ich żądanie.

 

 1. Serwis dostarcza Użytkownikom również informacje na temat charakterystyki poszczególnych zawodów, kierunków studiów, oraz krajów. Do tworzenia tych opisów wykorzystano głównie publikacje: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r, Dz.U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17.05.2010 r.; Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego wydane przez Departament Rynku Pracy. Cała literatura źródłowa podawana jest każdorazowo pod danym tekstem.

 

 

 1. Opisy zawodów, kierunków studiów oraz krajów mają charakter informacyjny oraz orientacyjny. SprawdzPrace.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w serwisie dane były rzetelne i wiarygodne, nie mniej jednak nie gwarantuje ich aktualności i poprawności. Dlatego serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych na podstawie udostępnionych informacji. Moc wiążącą posiadają jedynie przepisy i informacje zawarte bezpośrednio w oficjalnych serwisach reprezentujących organy, które przepisy te ustanawiają.

 

 1. Kopiowanie, lub rozpowszechnianie wszelkich treści, zdjęć, elementów graficznych serwisu, oraz elementów technicznych takich jak np. kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript znajdujących się pod domeną SprawdzPrace.pl jest możliwe wyłącznie po uprzedniej, pisemnej zgodzie właściciela serwisu.

 

 1. Jedyną dozwoloną formą wykorzystywania treści serwisu na innych stronach internetowych bez konsultacji z właścicielem serwisu jest umieszczenie linku prowadzącego bezpośrednio do tej treści, na początku i na końcu kopiowanej treści.

 

 

Dodawanie treści

 1. Użytkownik publikuje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel, redakcja, czy administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w serwisie SprawdzPrace.pl.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, edycji, lub usuwania treści prawnie zabronionych, naruszających zasady współżycia społecznego, Netykiety, lub Regulaminu.

 

 1. Zabronione jest zamieszczanie treści, które:

- zawierają wulgaryzmy,

- obrażają osoby publiczne, inne narodowości, rasy, religie,

- propagują narkotyki i inne środki odurzające,

- propagują przemoc,

- naruszają Ustawę o danych osobowych np. wymieniając osoby z imienia i nazwiska,

- przyczyniają się do łamania praw autorskich,

- są uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszają zasady Netykiety,

- posiadają oznaki spamu,

- dodane zostały w celu reklamy innego podmiotu niż SprawdzPrace.

 

 

Opinia o pracy

 1. Opinia o pracy dodawana przez Użytkownika jest jego subiektywną wypowiedzią. Wypowiedź umieszczona zostaje w określonym kraju, kategorii i zawodzie.

 

 1. Użytkownik może wyrażać swoją opinię ogólnie, lub opierając się o warunki pracy w konkretnym zakładzie/firmie, wpisując jej nazwę w polu „Firma”. Każda działalność gospodarcza z racji pełnienia funkcji publicznych może być krytykowana i komentowana. Prawo pozwala na publiczną krytykę i opiniowanie jej, przy zachowaniu odpowiednich zasad: opinia musi opisywać prawdę, a krytyka być konstruktywna i odnosić się do konkretnych zdarzeń. Art. 213. § 2 Kodeksu Karnego mówi: Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2 (zniesławienia), kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu; jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.

 

 1. Pole „Zarobki w zawodzie” w Opinii o pracy oznacza orientacyjny zakres średnich, miesięcznych dochodów na rękę otrzymywanych z tytułu wykonywanego zawodu, które Użytkownik określa na podstawie własnego doświadczenia zawodowego.

 

 

Prawa administratora

 1. Administrator ma prawo do usuwania wszelkiej treści Użytkownika, upomnienia Użytkownika, lub zablokowania czy usunięcia konta Użytkownika, który naruszył Regulamin SprawdzPrace.pl. Decyzje o wymiarze konsekwencji podejmuje administrator samodzielnie, na podstawie własnej oceny sytuacji.

 

 1. Administrator ma prawo do zawieszenia opinii, co do której wystąpiły wątpliwości jej prawdziwości, na czas wyjaśnienia sprawy.

 

 1. Administrator ma prawo do usunięcia opinii, jeśli wykazano wiarygodne dowody podważające jej prawdziwość.

 

 

Tryb i podstawy usuwania treści Użytkowników

 1. Osoba, która zauważyła jakiekolwiek treści naruszające prawo lub Regulamin, powinna przesłać stosowną informację wraz z opisem, dowodami i linkiem wskazującym miejsce owego naruszenia prawa lub Regulaminu na adres redakcja@sprawdzprace.pl. Do Użytkownika będącego autorem treści zostaje przesłana (o ile to możliwe) stosowna informacja o zgłoszeniu nadużycia i prośba o sprostowanie swojej wypowiedzi, wedle własnego uznania. Użytkownik zostaje poinformowany o odpowiedzialności karnej za zamieszczane treści. Jeśli spór nie zostaje rozwiązany i Użytkownik odmawia poprawy swojej wypowiedzi uznając ją za zgodną z prawem, a właściciel serwisu ocenia ją jako zgodną z Regulaminem, pozostaje ona nadal opublikowana w serwisie jako nie posiadająca podstaw do usunięcia. Osoba, która wciąż uważa treść za bezprawną, może dochodzić swych racji na drodze sądowej. Jeśli władze serwisu otrzymają zawiadomienie od organów ścigania o toczonym postępowaniu, dana opinia zostanie usunięta, albo przykryta z dołączoną informacją „Opinia zgłoszona jako nieprawdziwa, oczekuje na weryfikacje”. Po rozwiązaniu sprawy w zależności od jej wyniku treść zostaje usunięta lub ponownie opublikowana.