Opis zawodu

obraz Przewodnik turystyczny

Przewodnik turystyczny

Miejski:

Oprowadza turystów, udzielając informacji o mieście i poszczególnych obiektach, o ich historii i tradycji, a także o związkach z resztą kraju.

 

Terenowy:

Oprowadza turystów, udzielając informacji o terenie oraz jego poszczególnych obiektach , o ich historii i tradycji, a także o związkach z resztą kraju; przekazuje im w sposób fachowy informacje; sprawuje nadzór nad świadczeniem usług przewidzianych w programie imprezy, a także opiekuje się jej uczestnikami.

 

Górski:

Oprowadza turystów po obszarach górskich w tym szlakami górskimi, zapoznając ich z walorami przyrodniczymi, krajoznawczymi i innymi miejscowego środowiska, dbając w szczególności o ich bezpieczeństwo na szlaku i zapewniając im w razie potrzeby pomoc.

Zadania, obowiązki:

Miejski:

- dostosowywanie programu zwiedzania miasta do całości programu imprezy;
- przedstawianie miasta i poszczególnych jego obiektów w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego obrazu, ale i w miarę pełnej choć skondensowanej wiedzy;
- powiązanie informacji o mieście z historią, kulturą i geografią całego kraju, a także przedstawianie miasta w życiu społecznym i gospodarczym państwa;
- ukazywanie powiązań historycznych, kulturalnych i innych z historią i kulturą Europy;
- prezentowanie miasta z uwzględnieniem podobieństw i różnic do miasta i kraju, z którego pochodzą turyści;
- utrwalenie w pamięci turystów pozytywnego wizerunku miasta;
- pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec młodego turysty;
- rozbudzanie wśród turystów, zwłaszcza młodych, chęci poznawania kraju.

 

 

Terenowy:

- dostosowywanie programu zwiedzania miasta lub określonego terenu do całości programu imprezy;
- przedstawianie miasta, poszczególnych jego obiektów lub danego terenu w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego obrazu, ale i w miarę pełnej, choć skondensowanej wiedzy;
- prowadzenie (pieszo, autokarem lub w inny sposób) uczestników imprezy określoną w programie trasą ;
- powiązanie informacji o mieście, obiekcie lub terenie z historią, kulturą i geografią całego kraju, a także przedstawianie ich roli w życiu społecznym i gospodarczym państwa;
- utrwalanie w pamięci turystów pozytywnego wizerunku zwiedzanego regionu lub kraju;
- zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi krajobrazowymi i innymi zwiedzanej trasy;
- dbanie o bezpieczeństwo uczestników na trasie imprezy i udzielenie im pomocy w razie potrzeby;
- pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec turysty młodego, dla którego program wycieczki jest fragmentem programu nauczania w szkole;
- rozbudzanie wśród turystów, zwłaszcza młodych, chęci do uprawiania turystyki i krajoznawstwa;
- wykazywanie się w każdej sytuacji opanowaniem i grzecznością.

 

 

Górski:

- troska o bezpieczeństwo oprowadzanych turystów;
- dokonywanie wyboru trasy wyprawy z uwzględnieniem możliwości i ekwipunku turystów;
- instruowanie turystów o sposobach posługiwania się sprzętem i zachowania się w górach;
- zapewnianie turystom pomocy w razie potrzeby;
- przekazywanie turystom informacji o trasie i okolicach;
- zapoznawanie turystów z walorami regionu;
- zapoznawanie turystów z ciekawszymi okazami przyrody, znajdującymi się na trasie;
- przekonywanie uczestników wyprawy do ochrony przyrody;
- pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec młodego turysty;
- rozbudzanie wśród turystów, zwłaszcza młodych, chęci poznawania kraju.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (05.06.2012)

obraz Przewodnik turystyczny

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

UWAGA: od 01.01.2014 r. nastąpi deregulacja zawodu przewodnika turystycznego:

 

Przewodnikiem turystycznym miejskim lub terenowym może zostać osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- posiada dobry stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim od lekarza medycyny pracy),

- nie była karana za przestępstwa umyślne oraz związane z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

- odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin z kursu przewodników turystycznych.

Zniesiono obowiązek odbycia szkolenia i zdania egzaminu.


Warto zdobyć również certyfikat wybranego języka obcego – koszt ok. 200 zł. Nie jest on obowiązkowy, jednak często wymagany przez pracodawców, gdyż przewodnicy miejscy wielokrotnie otrzymują oferty oprowadzania grupy turystów z zagranicy.

 

 

Przewodnikiem turystycznym górskim może zostać osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

posiada dobry stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim od lekarza medycyny pracy),

nie była karana za przestępstwa umyślne oraz związane z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego, oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego.

 

Szkolenie trwa przeważnie około 12 miesięcy, gdyż w jego skład wchodzi wiele wyjazdów w góry - wycieczek metodycznych lub kondycyjnych, manewrów, przejść i innych praktyk. Koszty łączne osiągają kilka tysięcy zł (2000-3000 zł).

Kandydat na przewodnika górskiego musi odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną i kondycją.

Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć do Urzędu Marszałka Województwa „Wniosek o dopuszczenie do egzaminu", oraz "Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika”.
Egzamin przeprowadza komisja wyznaczana przez Marszałka – koszt ok. 240 zł,

 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje otrzymaniem państwowej licencji, legitymacji i identyfikatora, uprawniających do działalności zawodowej na określonym obszarze górskim.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 29.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.:  http://www.guideservice.com.pl/action,10003,id_article,42.html, http://www.itkb.nysa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=59, http://www.gaudeamus.com.pl/kursy/kurs_przewodnikow_beskidzkich/http://ms.gov.pl ).

 

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!