Opis zawodu

obraz Kierowca samochodu ciężarowego

Kierowca samochodu ciężarowego

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Prowadzi pojazdy samochodowe, z wyjątkiem autobusów, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z przyczepami i bez przyczep, przeznaczone do publicznego transportu drogowego, przewożąc nimi różnego rodzaju ładunki w komunikacji krajowej i zagranicznej; wykonuje obsługę, konserwację i drobne naprawy samochodów ciężarowych powstałe podczas jazdy, zabezpiecza przewożony ładunek przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zaginięciem, przestrzega przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym", użytkuje samochód ciężarowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zadania, obowiązki:

- przygotowywanie samochodu do jazdy -  ładowanie i nadzór nad prawidłowym załadowaniem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku, sprawdzanie zapięcia burt skrzyni ładunkowej, połączenia przyczepy z pojazdem ciągnącym;

- sprawdzanie stanu technicznego samochodu przed jazdą: prawidłowości działania kierunkowskazów, sygnału dźwiękowego, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego samochodu i przyczepy, stanu ogumienia, wyposażenia samochodu w trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę, sprawdzanie działania hamulców samochodu i przyczepy oraz ciśnienia powietrza w zbiorniku (tylko w samochodach o pneumatycznym układzie hamulcowym), stanu oleju w silniku i płynu w chłodnicy;

- dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz przewożonego ładunku przez rygorystyczne przestrzeganie "Prawa o ruchu drogowym", ze szczególnym zwracaniem uwagi na przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki jazdy, stan techniczny pojazdu;

- prowadzenie dokumentacji jazdy, zgłaszanie dyspozytorowi zauważonych usterek;

- wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych, zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanego pojazdu;

- wykonywanie prostych prac konserwacyjnych, mycie i czyszczenie pojazdu;

- utrzymywanie pojazdu w takim stanie technicznym, aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas, nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym poziom określony w przepisach szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi;

- utrzymywanie pojazdu w należytej czystości;

- usuwanie usterek pojazdu samochodowego powstałych podczas jazdy, np.: wymiana uszkodzonego koła, przepalonej żarówki, paska klinowego, bezpieczników, z zachowaniem wymogów bhp i ppoż.;

- udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych;

- przestrzeganie stosowania odpowiednich przerw podczas długotrwałej jazdy;

- zabezpieczanie pojazdu przed kradzieżą, uruchamianiem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione;

- przestrzeganie posiadania obowiązujących dokumentów pojazdu;

- poddawanie się okresowym badaniom lekarskim (badanie sprawności fizycznej i psychicznej) w wyznaczonych terminach.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

obraz Kierowca samochodu ciężarowego

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

W zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego w transporcie drogowym nie ma znaczenia posiadane wykształcenie.

 

Kandydat chcący pracować w tym zawodzie musi posiadać:

 

1. Prawo jazdy kategorii C

Wymagane:

- ukończone 18 lat,

- posiadanie prawa jazdy kat. B

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem danej kategorii.

           

Po ukończeniu kursu wydawane są dokumenty umożliwiające zapisanie się na państwowy egzamin w WORD.

Koszt kursu ok. 1800-1900 zł, egzamin państwowy ok. 180 zł.

 

 

2. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej – kwalifikacja wstępna

Odbycie szkolenia kwalifikacji wstępnej jest obowiązkowe tylko dla osób, które otrzymały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 (pole 10. data wydania uprawnienia).

 

W czasie kwalifikacji wstępnej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne do wykonywania zawodu kierowcy danej kategorii (inne niż podczas kursów).

 

Po zakończeniu szkolenia kwalifikacji wstępnej zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny, którego pozytywny wynik skutkuje wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

 

Możliwe jest odbycie kwalifikacji wstępnej pełnej lub przyspieszonej:

  • Kwalifikacja wstępna pełna (280 godzin) – przeznaczona dla osób w wieku do 21 lat, pozwala na kierowanie pojazdami bez ograniczeń tonażowych.
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godzin) – osoby w wieku powyżej 21 lat zyskują uprawnienia bez ograniczeń, natomiast osoby w wieku poniżej 21 lat otrzymują uprawnienia ograniczone do kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony (odpowiada to kat. C1). Po ukończeniu 21 lat mogą kierować pojazdami bez ograniczeń (bez ponownych szkoleń).

 

Kwalifikację wstępną odbywa się tylko raz dla całej grupy uprawnień C1, C, C1+E, C+E.

Koszt kwalifikacji wstępnej pełnej to ok. 5000-6000 zł.

Koszt kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to ok. 2700-3500zł.

 

 

3. Wymiana prawa jazdy

Należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu dokonania wpisu uprawnień do prawa jazdy.

Należy złożyć dokumenty:

- Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,

- orzeczenie lekarskie (wydane na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym),

- orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),

- fotografię zgodną z wymogami,

- dowód opłaty za wydanie prawa jazdy.

 

Terminy ważności posiadanych uprawnień znajdują się w polu 11. i 12.

Pole 11 – termin ważności orzeczeń lekarskich (5 lat lub krócej).

Pole 12 – termin ważności Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej (5 lat).

 

 

4. Okresowe szkolenia

Każdy zawodowy kierowca co 5 lat musi wykonywać szkolenia okresowe.

 

  • Osoby które zdały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 i odbyły kwalifikację wstępną muszą przed upływem 5 lat odbyć szkolenie okresowe, aby odnowić uprawnienia (termin w polu 12. prawa jazdy)

 

  • Osoby posiadające prawo jazdy kat. C wydane przed 10.09.2009 nie muszą przechodzić kwalifikacji wstępnej, muszą jedynie wykonać pierwsze szkolenie okresowe w określonym terminie, a następne również co 5 lat.

 

Po ukończeniu szkolenia ośrodek szkoleniowy wydaje nowe Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Do dnia wydania tego świadectwa należy również wykonać ponowne badania lekarskie i psychologiczne.

 

Następnie należy udać się do Wydziału Komunikacji na kolejną wymianę prawa jazdy (opisaną w punkcie 3.)

 

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin i kosztuje w granicach 400-600 zł.

 

 

Wymagania najczęściej stawiane przez pracodawców to m.in.:

- prawo jazdy kat. C,

- orzeczenie o niekaralności,

- podstawowa znajomość mechaniki samochodowej,

- komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 09.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.fedenczak.com.pl/nauka-jazdy/index.php?strona=file/cpluse, http://www.kwalifikacja-wstepna.pl/wpis_do_prawa_jazdy.php, http://www.kwalifikacja-wstepna.pl/kwalifikacja_wstepna.php, http://www.koszela.com.pl/m.270.Kurs_nauki_jazdy_kategorii_C.html, http://www.osktest.pl/info/kwalifikacja-wstepna-szkolenie-okresowe/, http://mord.krakow.pl/egzaminowanie/).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!