Opis zawodu

obraz Specjalista ds. ochrony środowiska

Specjalista ds. ochrony środowiska

Organizuje, nadzoruje, realizuje i kontroluje działalność przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej związaną z ochroną środowiska stosując przepisy prawa w tej dziedzinie; prowadzi monitoring i badania stanu środowiska; określa i analizuje parametry charakteryzujące stan zanieczyszczenia; prognozuje zmiany w środowisku wynikające z działalności gospodarczej człowieka; podejmuje decyzje i wydaje pozwolenia związane z ochroną środowiska; sporządza raporty i opracowania dotyczące wpływu różnych przedsięwzięć na środowisko; prowadzi dokumentację wynikającą z przepisów ochrony środowiska.

Zadania, obowiązki:

- kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska;

- kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych przez podległe podmioty podlegające zasięgowi działania przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej;

- prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjne;

- organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska m in. ochrona aerosanitarna, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa;

- określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska;

- prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska przyrodniczego;

- prognozowanie zmian w środowisku wynikających z działalności gospodarczej człowieka;

- uczestniczenie w realizowaniu polityki proekologicznej na terenie przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej;

- inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska;

- przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska;

- sporządzanie raportów i opracowań dotyczących wpływu różnych przedsięwzięć na środowisko;

- przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym

- planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu pracowników zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

- współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska;

- podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych oraz zespołu pracowników w zakresie znajomości najnowszych przepisów prawnych obowiązujących w kraju i UE.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Specjalista ds. ochrony środowiska

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Wymagania najczęściej spotykane w ofertach pracy:

- wykształcenie wyższe ochrony środowiska lub pokrewne,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- dobra organizacja pracy własnej,

- mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego,

- samodzielność i dokładność,

- systematyczność i odpowiedzialność.

 

 

Miejsca zatrudnienia:

- laboratoria badawcze i kontrolne;

- instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska;

- przemysł;

- rolnictwo;

- drobna wytwórczość;

- placówki służby zdrowia;

- administracja państwowa i samorządowa;

- instytucje zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska;

- szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 21.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!