Opis zawodu

obraz Rolnik

Rolnik

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane
  • Wskazane kierunki: Rolnictwo

Rolnicy planują i wykonują niezbędne prace przy uprawie i zbieraniu płodów rolnych oraz chowie i hodowli zwierząt, a także uprawiają i zbierają produkty ogrodnicze, w celu sprzedaży na targowisku lub regularnych dostaw do hurtu czy organizacji handlowych. Prowadzą jedną uprawę lub kilka, uzupełniających się płodozmianem, terminarzem prac lub umożliwiających pełniejsze wykorzystanie obiektów gospodarskich lub maszyn; prowadzą chów i hodowlę jednego lub kilku gatunków zwierząt czy drobiu; specjalizują się w uzyskiwaniu wysokich plonów, dobrych gatunkowo, lub zwierząt w najwyższej klasie, dla osiągnięcia najlepszych cen zbytu.

 

Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych, prowadzącą do wytworzenia produktów.

Zadania, obowiązki:

- projektowanie oraz zakładanie pól hodowlanych z zachowaniem niezbędnej izolacji gatunkowej i odmianowej;

- opracowywanie, kontrolowanie i wykonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawa gleby: oranie i bronowanie;

- organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z uprawą roli, nawożeniem, siewem nasion, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowywanie zebranych plonów do sprzedaży lub przechowywania;

- dokonywanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji roślin oraz ustalanie potrzeb, metod i środków zwalczania chwastów, szkodników i chorób;

- nadzorowanie pracy lub obsługiwanie ciągników, kombajnów i innych maszyn oraz urządzeń stosowanych w produkcji rolnej;

- planowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie gospodarstwa rolnego w niezbędne maszyny i sprzęt rolniczy, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin;

- ustalanie optymalnego terminu i technologii zbioru roślin;

- pobieranie próbek oraz przesyłanie ich do oceny i atestów kwalifikacyjnych;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.

- hodowanie, doglądanie zwierząt celem uzyskania: mięsa, mleka, wełny, futer, skór, jaj, kokonów jedwabnika czy miodu;

- sprzedawanie produktów nabywcom, organizacjom handlowym lub na targowiskach;

- nadzorowanie innych pracowników.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Rolnik

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Uzyskanie kwalifikacji rolniczych

 

  1. Technikum rolnicze – dla absolwentów gimnazjum.

Nauka trwa 4 lata. Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie, kwalifikacje zawodowe i tytuł technika, oraz przystępuje do matury.

Kwalifikacje umożliwiają prowadzenie gospodarstwa rolnego (uprawnienia rolnicze), a wykształcenie średnie otwiera drogę do ubiegania się o dofinansowanie z UE.

 

W czasie kształcenia zdobywa się niezbędne do pracy prawo jazdy kat. T (traktor).

 

 

  1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – dla pełnoletnich.

Wprowadzenie tych kursów dało możliwość uzyskania tytułu technika i kwalifikacji w zawodach zupełnie innych niż aktualne wykształcenie danej osoby. Dzięki temu osoby dorosłe mają możliwość sprawnego przekwalifikowania się do innego zawodu.

 

Zawód technika rolnika uzyskać można w dwóch specjalizacjach:

  • (K1) - prowadzenie produkcji rolniczej,
  • (K2) - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Nauka trwa min. 880 godzin, ponad rok kształcenia. Cena kursu to ponad 3000 zł.

 

 

Praca w rolnictwie

Rolnicy z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym mogą być pracownikami w gospodarstwach rolnych. Na rynku pracy dostępnych jest sporo ofert pracy za granicą.

 

Wymagania najczęściej stawiane przez pracodawców:

- prawo jazdy kat. T (czasem również kat. B),

- wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze zawodowe,

- ogólne zdrowie i sprawność fizyczna,

- umiejętność obsługi sprzętu i maszyn rolniczych,

- komunikatywna znajomość języka obcego (w ofertach zagranicznych).

 

 

Indywidualne gospodarstwo rolne

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem państwowym, pozwalają prowadzić własną działalność, oraz kupować nieruchomości na użytek rolny. Jednak tylko osoby z wykształceniem średnim (technik rolnik) i wyższym (inżynier rolnictwa) mogą korzystać z funduszy unijnych (Działanie 1.2 - Ułatwienie startu młodym rolnikom).

 

Zakup nieruchomości rolnych może być ograniczony przez Agencję Nieruchomości Rolnych pewnymi warunkami, dzięki którym grunt zakupić mogą jedynie osoby uznane za indywidualnych rolników.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007. Nr 231.poz. 1700 z późn. zm.) Agencja Nieruchomości Rolnych może ograniczyć udział w przetargach (…)

 

Za rolnika indywidualnego, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna  powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co  najmniej od 5  lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której  jest  położona  jedna z nieruchomości rolnych(…)

 

  1. 1.      Uważa się, że osoba fizyczna:

2)   posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

 

a)   wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

 

b)   tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

 

c)   wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

 

d)       wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Źródło: http://www.anr.gov.pl/web/guest/wzory

 

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 20.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/wazne-definicje.html, http://www.zsp1-gniezno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=55, http://www.zdz.kielce.pl/obchody/4516-kwalifikacyjny-kurs-zawodowy-na-technika-rolnika-w-szkolach-zdz-w-jedrzejowie.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!