Opis zawodu

obraz Architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu

Opracowuje programy oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu i terenów zieleni miejskiej, a także projekty ochrony i kształtowania krajobrazu terenów niezurbanizowanych w celu zachowania i rozwijania różnorodności, osobliwości i piękna krajobrazu; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin: ekologii, geologii i geomorfologii, klimatologii, hydrologii, fitosocjologii, geografii fizycznej kompleksowej, ochrony środowiska przyrodniczego, ogrodnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, historii sztuki, architektury etc.

Zadania, obowiązki:

- ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie i przywracanie im użyteczności;

- wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka;

- opracowywanie koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, biotopów i biocenoz, w ramach studiów do planów przestrzennych zagospodarowania, na różnych poziomach planowania;

- opracowywanie koncepcji ochrony parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody oraz parków krajobrazowych;

- koordynowanie opracowań dotyczących ocen oddziaływania inwestycji na środowisko oraz dopuszczalnych rozmiarów ingerencji i niezbędnych działań naprawczych;

- opracowywanie studiów dotyczących stanu istniejącego;

- opracowywanie programów i projektów terenów zieleni miejskiej;

- rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.;

- opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych;

- opracowywanie projektów obiektów architektury krajobrazu: ogrodów przydomowych, ogrodów na dziedzińcach, na dachach, parków i ogrodów przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, parków etnograficznych, wystaw ogrodniczych, ogrodów działkowych, cmentarzy;

- kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych;

- kształtowanie krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych;

- opracowywanie projektów szaty roślinnej chroniącej tereny przed ogniem, zanieczyszczeniem powietrza, wandalizmem, etc.;

- prowadzenie nadzoru autorskiego lub kierowanie budową obiektów architektury krajobrazu;

- opracowywanie studiów historycznych i dokumentacji konserwatorskich dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytków sztuki ogrodowej oraz ochrony krajobrazów historycznych i pielęgnowanie zabytkowych założeń ogrodowych;

- opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu;

- opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac rekultywacyjnych;

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Architekt krajobrazu

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Wykonywanie zawodu architekta krajobrazu nie jest ograniczone przepisami prawnymi.

 

Architekt krajobrazu aby znaleźć zatrudnienie w pracowniach musi przedstawić wykształcenie i np. swoje dotychczasowe projekty. W przypadku prowadzenia własnej firmy będzie liczyć się renoma i posiadane portfolio (np. strona internetowa z ofertą, realizacjami).

 

Częstym wymogiem w ofertach pracy jest posiadanie prawa jazdy kat. B, oraz znajomość języka angielskiego.

 

 

Technikum – dla absolwentów gimnazjum

Nauka trwa 4 lata, kończy się egzaminem oraz przystąpieniem do matury. Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zawodzie: technik architektury krajobrazu, oraz wykształcenie średnie.

 

Technik architektury krajobrazu może podjąć już pracę w zawodzie, a oprócz tego może podjąć dalsze kształcenie na uczelniach wyższych.

 

 

Uczelnie wyższe – dla absolwentów szkół wyższych

Oferta szkół wyższych na studiach I stopnia to studia inżynierskie na kierunku architektura krajobrazu.

Nauka trwa wówczas 3,5 roku.

 

Architekt z wykształceniem wyższym może już z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą w formie freelancera. Musi jednak pamiętać o trudnościach i obowiązkach wynikających z prowadzenia własnej firmy. Problemem może być ciągłość zleceń, o którą nie musi dbać będąc zatrudnionym w pracowni projektowej.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 20.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.zsz7.pl/index.php/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/109-technik-architektury-krajobrazu, http://woiak.sggw.pl/studia/architektura-krajobrazu ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!