Opis zawodu

obraz Sędzia sportowy

Sędzia sportowy

Z upoważnienia odpowiednich władz sportowych nadzoruje zawody sportowe zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz orzeka o wyniku współzawodnictwa sportowego.

Zadania, obowiązki:

- sprawdzanie uprawnień zawodników (organizacyjnych i lekarskich) do udziału w zawodach sportowych;

- sprawdzanie urządzeń, sprzętu i ubiorów sportowych zawodników z punktu widzenia ich zgodności z wymaganiami regulaminu i zasad bezpieczeństwa;

- sprawdzanie warunków bezpieczeństwa zawodów (zwłaszcza w sportach walki i dalekowschodnich), z punktu widzenia opieki lekarskiej i prawidłowej organizacji widowni;

- dawanie sygnału do rozpoczęcia i zakończenia zawodów;

- kontrolowanie przebiegu zawodów i reagowanie na każde uchybienie zawodnika wobec regulaminu, a w konsekwencji udzielanie upomnień i ostrzeżeń;

- eliminowanie z walki zawodników uporczywie naruszających przepisy regulaminu sportowego;

- przerywanie walki i innych form współzawodnictwa w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zawodników i widzów;

- ogłaszanie wyniku sportowego, uprzednio sprawdzając jego rzetelność;

- sporządzanie protokołu ze swoich czynności i osiągniętych wyników oraz przekazywanie ich organizatorom i instancji delegującej sędziego;

- w sytuacjach nadzwyczajnych i krytycznych organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu zawodnikowi (jeśli w najbliższym otoczeniu nie ma lekarza lub pielęgniarki).

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Sędzia sportowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

„W większości dyscyplin wymaga się od kandydatów posiadania co najmniej średniego wykształcenia.

Aby zostać sędzią sportowym trzeba ukończyć kurs sędziowski. W zależności od specjalizacji wymaga się zaliczenia testów wydolnościowo-sprawnościowych.”

Źródło: Przewodnik po zawodach, wyd. II

 

Licencję sędziego sportowego można przyznać osobie, która:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- korzysta z pełni praw publicznych.

 

 

W przypadku piłki nożnej:

„Kandydaci na sędziów muszą odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną oraz mieć podstawową wiedzą na temat przepisów gry w piłkę nożną. Kurs przewidziany jest dla osób, które ukończyły 17 lat i mają minimum średnie wykształcenie lub uczęszczają obecnie do szkoły, gdzie nauka kończy się maturą.”

Źródło: http://www.pzpn.pl/index.php/Federacja/Sedziowie/Aktualnosci/Kursy-sedziowskie

 

Ponadto kandydat musi przedłożyć dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania,
- zaświadczenie o niekaralności.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.08.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://sedziowie.pzps.pl/sites,,regulamin_sedziego_pzps.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!