Opis zawodu

obraz Instruktor sportu

Instruktor sportu

Samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzi ćwiczenia i treningi w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników.

Przekazuje aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Zadania, obowiązki:

- pozyskiwanie zawodników sportowych, głównie ze środowisk młodzieży szkolnej, i ich adaptacja do warunków szkolenia sportowego;

- dokonywanie wstępnej selekcji w celu wyboru zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych do uprawiania sportu;

- organizowanie różnych form zajęć ogólnie i szczegółowo usprawniających;

- samodzielne lub pod kierunkiem trenera prowadzenie zajęć treningowych;

- samodzielne lub z udziałem trenera branie udziału w zawodach sportowych i wykonywanie zadań z tym związanych;

- branie udziału w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów szkolenia sportowego;

- przygotowywanie zajęć dydaktycznych (m.in. osnów lekcyjnych);

- przygotowywanie urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;

- przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;

- współpraca z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej podopiecznym zawodnikom;

- współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych;

- przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, szczególnie farmakologicznego.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Instruktor sportu

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

UWAGA: Od 23.08.2013r. nastąpiły zmiany w regulacji zawodu:

Instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo z określonego katalogu przestępstw.

 

 

1. Instruktorem dyscypliny sportu może być osoba, która:

 1) ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała ocenę bardzo dobrą z

końcowego zaliczenia lub egzaminu z zajęć prowadzonych w danej dyscyplinie sportu, w wymiarze

co najmniej 60 godzin, lub ukończyła specjalność instruktorską w wymiarze 60 godzin w danej

dyscyplinie sportu albo

 2) ukończyła studia wyższe na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu, albo

 3) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie sportu i zdała egzamin końcowy.

 

Koszt kursu instruktorskiego zależy od danej dyscypliny i ilości godzin kształcenia, jednak średnio jest to kwota w zakresie 1500-2000 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 29.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/sport/Podstawy_prawne/1.pdfhttp://ms.gov.pl).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!