Opis zawodu

obraz Redaktor

Redaktor

Redaktor przygotowuje do druku publikacje książkowe (zwarte) oraz publikacje ciągłe, w tym serie wydawnicze i czasopisma, opracowując teksty pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym; odpowiada za formę, w jakiej treść dzieła autorskiego została skierowana do druku.

Obecnie na rynku pracy dostępnych jest bardzo wiele ofert pracy w redakcji serwisów internetowych.

Zadania, obowiązki:

- zapoznawanie się konspektem książki lub wstępne czytanie maszynopisu dzieła oryginalnego czy tłumaczenia;

- przekazywanie maszynopisów prac naukowych do opiniodawców merytorycznych, przekazywanie tłumaczeń do weryfikacji językowej;

- sprawdzanie, czy autor wprowadził do tekstu poprawki sugerowane przez recenzentów;

- opracowywanie edytorskie dzieła, tj. tworzenie koncepcji książki, ustalanie jej kształtu zewnętrznego i układu wewnętrznego, zróżnicowania graficznego poszczególnych elementów tekstu, kolejności oraz sposobu zamieszczania tekstów i materiałów wchodzących w skład dzieła (ilustracji, tabel, bibliografii, skorowidzów, indeksów itp.);

- weryfikacja tekstów pod względem logicznym, tj. sprawdzanie układu logicznego dzieła, odpowiedniości tytułu głównego i tytułów rozdziałów do treści, hierarchii ważności rozdziałów, sposobów definiowania, objaśniania użytych oznaczeń, pełności opisów elementów ilustracji, tabel itp.;

- opracowywanie merytoryczne dzieła, tj. sprawdzanie poprawności zapożyczeń z materiałów źródłowych, poprawności faktograficznej, terminologicznej, ścisłości danych liczbowych, dat historycznych itp.;

- opracowywanie językowe, polegające na likwidacji błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych, zbędnego żargonu lub zwrotów obcojęzycznych, dbanie o jednoznaczność sformułowań i przystępność tekstu dla czytelnika;

- sygnalizowanie autorowi wątpliwości dotyczących poprawności merytorycznej i językowej, proponowanie wprowadzenia zmian i ulepszeń;

- ustalanie treści okładki, stron tytułowych i obwoluty; współpraca z grafikiem przy projektowaniu tych elementów;

- wykonywanie korekty redakcyjnej składu oraz podpisywanie dzieła do druku;

- stosowanie się do konwencji edytorskich i norm wydawniczych dotyczących kompozycji książki, opisu bibliograficznego, stosowanych skrótów itp.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

„W wielu redakcjach absolwent uczelni bezpośrednio po studiach zostaje asystentem redaktora, np. w

wydawnictwie książkowym, a dopiero wówczas, kiedy u boku doświadczonego redaktora opanuje

niezbędne umiejętności, awansuje na stanowisko redaktora. Inaczej jest w redakcji gazety codziennej

- tam redaktorem można zostać mając wcześniej praktykę dziennikarską. Jeszcze inaczej bywa w

redakcjach czasopism naukowych, gdzie redaktorami bywają specjaliści reprezentujący dyscyplinę,

której pismo jest poświęcone.”

Źródło: Przewodnik po zawodach, wyd. II

 

 

Zdobycie kwalifikacji umożliwiają studia podyplomowe i kursy, np.:

- Kurs redakcji merytorycznej - Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (ok. 120 godzin kształcenia, koszt 1800 zł),

- Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego – roczne studium na uniwersytecie.

 

 

Wymagania pojawiające się w ogłoszeniach:

- umiejętność tworzenia i redagowania tekstów tzw. „lekkie pióro”,

- umiejętności i wiedza z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi do redagowania materiałów dziennikarskich w prasie i Internecie,

- bogate, zróżnicowane słownictwo i styl,

- znajomość prawa autorskiego, prawa prasowego,

- podstawowa wiedza z zakresu marketingu internetowego,

- znajomość języka angielskiego, niemieckiego,

- samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 10.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.aula.home.pl/sew/, http://www.ptwk.pl/ptwk/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=1 ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!