Opis zawodu

obraz Rzeźnik wędliniarz

Rzeźnik wędliniarz

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Dokonuje obróbki poubojowej tusz; rozbioru na elementy zasadnicze z odkostnieniem; dzieli surowiec do produkcji wędlin; przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego wg określonych normami receptur, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń.

Zadania, obowiązki:

- przeprowadzanie oceny zwierząt przeznaczonych do uboju i kwalifikowanie ich do odpowiedniej grupy jakościowej;

- przygotowanie oparzalnika do pracy i przeprowadzanie oparzania tusz świńskich w celu ułatwienia usunięcia szczeciny i naskórka;

- obsługiwanie pił i nożyc pneumatycznych do odcinania rogów i stóp bydlęcych;

- zdejmowanie i oczyszczanie skór ręcznie lub maszynowo za pomocą skórowaczki;

- wyjmowanie z tusz ośrodków i ich segregowanie;

- przeprowadzanie klasyfikacji tusz, półtusz i ćwierćtusz;

- obsługiwanie transporterów do przekazywania tusz, półtusz i ćwierćtusz;

- przekazywanie do wychłodzenia mięsa, tłuszczy i ośrodków;

- rozbiór i wykrawanie na mięsa drobne półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych oraz uzyskiwanie elementów na wędzonki;

- peklowanie mięs drobnych, a także nastrzykiwanie elementów na wędzonki;

- przygotowywanie mięs drobnych do produkcji poprzez rozdrabnianie na wilkach;

- kutrowanie masy wiążącej do wędlin na kutrach;

- sporządzanie farszów do produkcji wędlin i wędlin podrobowych, a również ich ocena organoleptyczna (konsystencji, smaku, stopnia wymieszania);

- nadziewanie osłonek i formowanie batonów zgodnie z wymaganiami norm;

- obróbka termiczną produktów (wędzenie, parzenie, studzenie);

- ocenianie produktów w każdej fazie zabiegów technologicznych;

- utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym maszyn i urządzeń konserwowanie i usuwanie drobnych usterek maszyn i urządzeń;

- mycie i odkażanie pomieszczeń produkcyjnych;

- przestrzeganie na każdym odcinku pracy przepisów bhp.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Rzeźnik wędliniarz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Praca wędliniarza należy do średniociężkich, wymagających ogólnie dobrego stanu zdrowia oraz sprawności ruchowej. Zawód nie jest jednak tak obciążający psychicznie jak ubojowy, gdyż wędliniarz rzadko kiedy ma kontakt ze strefą uboju i wykrwawiania zwierząt.

Rzeźnik wędliniarz pracuje w zakładach mięsnych jedno- i wielooddziałowych, w zakładach o pełnych profilach produkcyjnych, w zakładach garmażeryjnych oraz sklepach. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z przetwórstwem mięsa.

 

Na rynku pracy znaleźć można bardzo dużo ofert dotyczących pracy za granicą. Wówczas od kandydatów wymaga się doświadczenia na określonym stanowisku (ubój, rozbieranie, wykrawanie), oraz podstaw znajomości języka obcego.

 

 

Drogą szkolnictwa możliwe jest uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego. Można je zdobyć w 3-letnich szkołach zawodowych kształcących w zawodzie rzeźnik-wędliniarz, aparatowy przetwórstwa mięsnego, lub operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, specjalizacja: przetwórstwo mięsne. Kończąc naukę możliwe jest odbycie egzaminu czeladniczego.

 

 

Kursy zawodowe

Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie rzeźnik-wędliniarz umożliwiają również kursy zawodowe, organizowane np. przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Program takich kursów realizuje ok. 150-200 godzin zajęć. Nie znaleźliśmy informacji o cenie kursów.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe,

- orzeczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i sanitarno-epidemiologicznych do pracy w zawodzie rzeźnik.

 

 

Świadectwo czeladnika

 

Dokument potwierdza umiejętności w zawodzie i może być atutem przy szukaniu zatrudnienia w piekarniach produkujących pieczywo, jak również umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Egzamin czeladniczy składany jest przed komisją powołaną przez lokalne Izby Rzemieślnicze.

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu rzeźnika-wędliniarza,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu rzeźnika-wędliniarza oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

Opłata za egzamin wynosi od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa o stopniu kwalifikacji - czeladnik.

 

 

Tytuł mistrza

Na egzamin mistrzowski może zgłosić się osoba posiadająca tytuł czeladnika oraz kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. Szczegółowe warunki określone są przez Izby Rzemieślnicze.

 

Egzamin mistrzowski kosztuje w okolicach 1000 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem dyplomu mistrzowskiego.

 

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych – 19.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://zsg.pila.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=20, Przewodnik po zawodach wyd.II, http://www.zdz.katowice.pl/-kursy-/gastronomia-i-przetworstwo-zywnosci,18,9,5, http://www.spozywczak.lodz.pl/tresc/nabor-2012-zsz-zawod-rzeznik-wedliniarz, http://www.irpoznan.com.pl/oswiata/strona.php?mi=1000&lang ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!