Opis zawodu

obraz Piekarz

Piekarz

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

Zadania, obowiązki:

- ocenianie przydatności produkcyjnej surowców podstawowych i pomocniczych;

- ustalanie zapotrzebowania na surowce do produkcji;

- przygotowywanie surowców do produkcji;

- wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni;

- dzielenie ciasta na kęsy, formowanie kęsów, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa;

- wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich;

- schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa;

- ocenianie stopnia dojrzałości półproduktów piekarskich do dalszego przerobu;

- ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodności z wymogami przepisów technologicznych i norm;

- zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości;

- obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach;

- ocenianie sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń piekarskich;

- utrzymywanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;

- organizowanie i nadzorowanie pracy brygad produkcyjnych;

- prowadzenie rozliczeń technologicznych zużycia surowców do produkcji pieczywa i dokumentacji produkcyjnej;

- utrzymywanie stałej współpracy z kierownictwem zakładu, służbami zaopatrzenia, zbytu, technicznymi.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Piekarz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Uzyskanie kwalifikacji umożliwiają Zasadnicze Szkoły Zawodowe, których oferta skierowana jest do absolwentów gimnazjum. Jeśli szkoły nie oferują samodzielnego kierunku, należy szukać specjalności piekarza w klasach wielozawodowych. Nauka teoretyczna odbywa się w szkołach, natomiast praktyczna w zakładach rzemieślniczych pod okien mistrzów. 3-letnia nauka kończy się egzaminem czeladniczym. Absolwent uzyskuje więc kwalifikacje zawodowe oraz tytuł czeladnika piekarza.

 

 

Rzemieślniczy system kształcenia

Ponieważ piekarz jest profesją rzemieślniczą, możliwością dla wszystkich bez względu na wiek jest po prostu nauka w rzemieślniczym systemie kształcenia. Wówczas należy znaleźć piekarnię przyjmującą osoby na naukę, podpisać umowę o pracę z mistrzem w celu nauki zawodu, a następnie zarejestrować się w lokalnym, właściwym Cechu Rzemiosł (instytucja sprawująca nadzór nad przebiegiem kształcenia rzemieślników).

Uczeń zostaje zatrudniony na umowę o pracę, lecz wynagrodzenie otrzymuje jedynie symboliczne*. Po 3 latach kształcenia praktycznego i teoretycznego** jest gotowy do wykonywania zawodu. Wówczas absolwent przystępuje do egzaminu czeladniczego.

 

* - miesięczne wynagrodzenie pracownika młodocianego wynosi:

  • w I roku nauki nie mniej niż. 4%
  • w II roku nauki nie mniej niż 5%
  • w III roku nauki nie mniej niż 6%

aktualnego średniego miesięcznego wynagrodzenia według GUS.

 

** - kształcenie teoretyczne może być realizowane:

  • w zasadniczej szkole zawodowej
  • na kursach organizowanych przez cechy
  • przez szkolących mistrzów

 

 

Świadectwo czeladnika

 

Dokument potwierdza umiejętności w zawodzie i może być atutem przy szukaniu zatrudnienia w piekarniach produkujących pieczywo, jak również umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Egzamin czeladniczy składany jest przed komisją powołaną przez lokalne Izby Rzemieślnicze.

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu piekarza,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu piekarza oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

Opłata za egzamin wynosi od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa o stopniu kwalifikacji - czeladnik.

 

 

Tytuł mistrza

Na egzamin mistrzowski może zgłosić się osoba posiadająca tytuł czeladnika oraz kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. Szczegółowe warunki określone są przez Izby Rzemieślnicze.

 

Egzamin mistrzowski kosztuje w okolicach 1000 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem dyplomu mistrzowskiego.

 

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych –15.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.izbarzem.nsi.pl/egzaminy.htm, http://www.cech-bialystok.rzemioslo.bialystok.pl/pl/indeks.php?m=310, http://zsz2.idsl.pl/dokumenty/piekarz.pdf, http://www.irpoznan.com.pl/oswiata/strona.php?mi=1000&lang ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!