Opis zawodu

obraz Złotnik jubiler

Złotnik jubiler

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje wyroby jubilerskie z metali szlachetnych: złota, srebra, platyny, służące do ozdoby (pierścionki, kolczyki, broszki, bransolety), przedmioty użytkowe (dzbany, puchary, cukiernice, patery) oraz przedmioty kultu religijnego; oprawia kamienie szlachetne wg wzorów, rysunków i szkiców oraz projektów własnych; naprawia biżuterię; posługuje się: szlifierkami, wiertarkami, polerkami, dłutami grawerskimi, pilnikami, rylcami, młotkami, skrobakami i innymi.

 

Bursztyniarz

Wykonuje, naprawia i odnawia przedmioty artystyczne z bursztynu i metali kolorowych, stosując różne technologie i posługując się narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej.

 

Metaloplastyk

Wykonuje, naprawia, odnawia przedmioty artystyczne z metalu na podstawie rysunków, szkiców lub ilustracji, zachowując styl epoki historycznej i nadając zewnętrznym powierzchniom estetyczny wygląd; stosuje różne technologie, posługując się narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej.

Zadania, obowiązki:

- rozpoznawanie kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych używanych w jubilerstwie;

- sporządzanie stopów oraz lutów metali szlachetnych, o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach - w piecach do topienia metali szlachetnych;

- sporządzanie form i modeli do wytłaczania wyrobu;

- poddawanie metalu szlachetnego lub stopu wstępnej obróbce mechanicznej: kuciu, walcowaniu, ciąganiu, wycinaniu w celu uzyskania wstępnego kształtu wyrobu;

- wycinanie poszczególnych części wyrobów z blach lub z przygotowanych i obrobionych elementów ze złota, srebra lub platyny;

- nadawanie właściwego kształtu poszczególnym elementom wyrobu przez obróbkę ręczną lub mechaniczną: piłowanie, szlifowanie, wiercenie, polerowanie;

- łączenie poszczególnych elementów wyrobu przez: lutowanie, spawanie, sklejanie, skręcanie, nitowanie itp.;

- wstawianie kamieni szlachetnych i dopasowywanie kamieni do określonego wyrobu, zakuwanie kamieni;

- czyszczenie i wykańczanie gotowego wyrobu przez: płukanie, suszenie, szlifowanie, polerowanie, matowanie, grawerowanie;

- naprawianie biżuterii, powiększanie lub zmniejszanie obrączek i pierścionków;

- ocenianie finalnego wyrobu.

 

Bursztyniarz

- przygotowywanie własnych projektów wyrobów wykonywanych z bursztynu;

- projektowanie i komponowanie brakujących części w przedmiotach stylowych wykonanych w bursztynie i metalach kolorowych;

- przygotowywanie materiałów potrzebnych do podejmowanej produkcji, np. pierścionków, wisiorków, kolczyków;

- obrabianie ręczne lub mechaniczne bursztynu metodą cięcia, szlifowania, fasetowania, toczenia, wiercenia itp.;

 

Metaloplastyk

- przygotowywanie własnych projektów przedmiotów wykonywanych w metalu;

- projektowanie i komponowanie brakujących części w przedmiotach stylowych;

- przygotowywanie materiałów potrzebnych do podejmowanej produkcji;

- formowanie modelu przez kucie, spawanie, nitowanie, lutowanie, cięcie;

- obrabianie ręczne lub mechaniczne uformowanych przedmiotów;

- obrabianie elementów składowych wyrobów z metalu;

- przygotowywanie płynów barwiących do patynowania, emaliowania, barwienia metalu;

- wykorzystywanie różnych technik powlekania powierzchni metalu;

- konserwowanie powlekanych powierzchni z metalu;

- wykonywanie czynności konserwacyjno-naprawczych używanych narzędzi, maszyn i urządzeń;

- wykonywanie rozliczeń kosztów zużytego materiału i usług.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Złotnik jubiler

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Kwalifikacje odpowiednie do wykonywania zawodu złotnika-jubilera zdobyć można w 3-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych, o profilu wielozawodowym i specjalności złotnik-jubiler.

Absolwent szkoły otrzymuje tytuł zawodowy i może przystąpić do egzaminu czeladniczego.

 

Zdobycie kwalifikacji umożliwiają również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Czas trwania kursu wynosi od 6 do 10 miesięcy – zależnie od ośrodka szkoleniowego. Ukończenie kursu skutkuje otrzymaniem „zaświadczenia o ukończeniu kursu” w zakresie kwalifikacji zawodowej - S1 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich.

Cena szkolenia to ok. 2000 zł.

Po kursie można przystąpić do egzaminu czeladnika.

 

 

Świadectwo czeladnika

 

Złotnik - jubiler może starać się o uzyskanie świadectwa czeladnika. Dokument potwierdza jego umiejętności w zawodzie i może być atutem przy szukaniu zatrudnienia, jak również zachęcać klientów w przypadku prowadzenia własnej działalności.

 

Egzamin czeladniczy organizowany jest przez lokalne Izby Rzemieślnicze. Zgłoszenie na egzamin mogą złożyć również doświadczeni pracownicy bez odbytych szkoleń, ale posiadający zatrudnienie w zakładach jubilerskich, po zdobyciu 3 lat doświadczenia.

 

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu złotnika jubilera,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu złotnika jubilera oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

Opłata za egzamin wynosi od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa o stopniu kwalifikacji - czeladnik.

 

 

Tytuł mistrza

Na egzamin mistrzowski może zgłosić się osoba posiadająca tytuł czeladnika oraz kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. Szczegółowe warunki określone są przez Izby Rzemieślnicze.

 

Egzamin mistrzowski kosztuje w okolicach 1000 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem dyplomu mistrzowskiego.

 

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych –14.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.pomorskaizba.pl/index.php/kursy-i-szkolenia/167-zotnik-jubiler.html, http://zs31.waw.pl/autoinstalator/joomla/o-kursie, http://www.zsu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=164, http://www.izbarzem.nsi.pl/egzaminy.htm, http://www.irpoznan.com.pl/oswiata/strona.php?mi=1000&lang ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!