Opis zawodu

obraz Tapicer

Tapicer

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia w tramwajach) i sprzętu sportowego (maty, piłki) oraz według projektu, prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych; wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.

Zadania, obowiązki:

- organizowanie stanowiska pracy oraz jego wyposażanie;

- czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich;

- dobieranie materiałów potrzebnych do wykonania mebla tapicerskiego określonego typu;

- dobieranie tkanin do typu i stylu wnętrza;

- zakładanie szkieletów czy urządzeń podtrzymujących draperie, zasłony, kotary, firanki itp.;

- obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji rysunkowej i technologicznej wyrobu;

- ocenianie jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie;

- dobieranie właściwego rodzaju tapicerki do konstrukcji nośnej określonego typu i stylu mebla lub innych sprzętów tapicerskich;

- ustalanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi;

- formowanie, upinanie i zawieszanie firanek, zasłon, kotar, draperii, portier - stosownie do charakteru wnętrza;

- wykonywanie podłoża (sztywnego, półsztywnego, elastycznego) oraz warstwy tapicerskiej z układem tapicerskim bezsprężynowym i sprężynowym;

- tapicerowanie sprzętów sportowych i sprzętów w środkach transportowych;

- tapicerowanie drzwi lub wyciszanie ścianek działowych;

- wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoździami tapicerskimi);

- kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania i transportu;

- wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerskich;

- wykonywanie pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym;

- obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach;

- konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z instrukcjami ich eksploatacji;

- przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Tapicer

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Uzyskanie kwalifikacji umożliwiają Zasadnicze Szkoły Zawodowe, których oferta skierowana jest do absolwentów gimnazjum. Jeśli szkoły nie oferują samodzielnego kierunku, należy szukać specjalności tapicera w klasach wielozawodowych. Nauka teoretyczna odbywa się w szkołach, natomiast praktyczna w zakładach rzemieślniczych pod okiem mistrzów. 3-letnia nauka kończy się egzaminem czeladniczym.

 

 

Rzemieślniczy system kształcenia

Ponieważ tapicer jest profesją rzemieślniczą, możliwością dla wszystkich bez względu na wiek jest po prostu nauka w rzemieślniczym systemie kształcenia. Wówczas należy znaleźć zakład przyjmujący osoby na naukę, podpisać umowę o pracę z mistrzem w celu nauki zawodu, a następnie zarejestrować się w lokalnym, właściwym Cechu Rzemiosł (instytucja sprawująca nadzór nad przebiegiem kształcenia rzemieślników).

Uczeń zostaje zatrudniony na umowę o pracę, lecz wynagrodzenie otrzymuje jedynie symboliczne*. Po 3 latach kształcenia praktycznego i teoretycznego** jest gotowy do wykonywania zawodu. Wówczas absolwent przystępuje do egzaminu czeladniczego.

 

* - miesięczne wynagrodzenie pracownika młodocianego wynosi:

  • w I roku nauki nie mniej niż. 4%
  • w II roku nauki nie mniej niż 5%
  • w III roku nauki nie mniej niż 6%

aktualnego średniego miesięcznego wynagrodzenia według GUS.

 

** - kształcenie teoretyczne może być realizowane:

  • w zasadniczej szkole zawodowej
  • na kursach organizowanych przez cechy
  • przez szkolących mistrzów

 

 

Świadectwo czeladnika

 

Dokument potwierdza umiejętności w zawodzie i może być atutem przy szukaniu zatrudnienia, jak również zachęcać klientów w przypadku prowadzenia własnej działalności.

 

Egzamin czeladniczy składany jest przed komisją powołaną przez lokalne Izby Rzemieślnicze.

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu tapicera,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu tapicera oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

Opłata za egzamin wynosi od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa o stopniu kwalifikacji - czeladnik.

 

 

Tytuł mistrza

Na egzamin mistrzowski może zgłosić się osoba posiadająca tytuł czeladnika oraz kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. Szczegółowe warunki określone są przez Izby Rzemieślnicze.

 

Egzamin mistrzowski kosztuje w okolicach 1000 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem dyplomu mistrzowskiego.

 

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych –15.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.izbarzem.nsi.pl/egzaminy.htm, http://www.zsnr2ns.info/pl,zasadnicza-szkola-zawodowa, http://www.zszkalwaria.iap.pl/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=123, http://www.cech-bialystok.rzemioslo.bialystok.pl/pl/indeks.php?m=310, http://www.irpoznan.com.pl/oswiata/strona.php?mi=1000&lang ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!