Opis zawodu

obraz Stolarz

Stolarz

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych t.j. płyt, oklein i innych.

Zadania, obowiązki:

- rozpoznawanie gatunków drewna oraz właściwy dobór drewna i materiałów drewnopochodnych do wykonania różnych wyrobów;

- ocena brakarska gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych;

- trasowanie i ręczna obróbka; przerzynanie, struganie dłutowanie, wiercenie klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie;

- właściwy dobór narzędzi stolarskich do wykonania prac stolarskich i umiejętność posługiwania się tymi narzędziami;

- obsługa i właściwe przygotowanie do pracy podstawowych obrabiarek drewna; piły tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki i inne;

- wykonywanie płyt metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej;

- właściwe przygotowanie powierzchni wyrobów okleinowanych, nakładanie oklein sposobem ręcznym oraz z zastosowanie urządzeń mechanicznych;

- montaż mebli oraz stolarki budowlanej i wykańczanie ich powierzchni z zakryta strukturą drewna oraz z widoczną struktura drewna (na mat, połysk i półpołysk);

- okuwanie wyrobów stolarskich różnego typu okuciami;

- wykonywanie elementów i przedmiotów o charakterze galanterii;

- naprawianie i odświeżanie mebli i wyrobów stolarki budowlanej;

- organizacja stanowiska pracy; właściwy dobór narzędzi i materiałów;

- racjonalne i oszczędne wykorzystywanie materiałów i posługiwanie się technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego człowieka;

- stosowanie w ramach wykonywanej pracy przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej środków ochrony osobistej.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Stolarz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Uzyskanie kwalifikacji umożliwiają Zasadnicze Szkoły Zawodowe, których oferta skierowana jest do absolwentów gimnazjum. Nauka trwa 3 lata. Teoria odbywa się w szkołach, natomiast praktyka w zakładach rzemieślniczych pod okien mistrzów. Absolwent przystępuje do egzaminu czeladniczego.

 

 

Kształcenie w zawodzie oferują również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Są to kursy dla osób dorosłych, przygotowujące do wykonywania zawodu w programie trwającym od kilku miesięcy do 1,5 roku. Cena kursu to ok. 2000-3000 zł.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

 

Rzemieślniczy system kształcenia

Ponieważ stolarz jest profesją rzemieślniczą, możliwością dla wszystkich bez względu na wiek jest po prostu nauka w rzemieślniczym systemie kształcenia. Wówczas należy znaleźć zakład przyjmujący osoby na naukę, podpisać umowę o pracę z mistrzem w celu nauki zawodu, a następnie zarejestrować się w lokalnym, właściwym Cechu Rzemiosł Drzewnych (instytucja sprawująca nadzór nad przebiegiem kształcenia rzemieślników).

Uczeń zostaje zatrudniony na umowę o pracę, lecz wynagrodzenie otrzymuje jedynie symboliczne*. Po 3 latach kształcenia praktycznego i teoretycznego** jest gotowy do wykonywania zawodu. Wówczas absolwent przystępuje do egzaminu czeladniczego.

 

* - miesięczne wynagrodzenie pracownika młodocianego wynosi:

  • w I roku nauki nie mniej niż. 4%
  • w II roku nauki nie mniej niż 5%
  • w III roku nauki nie mniej niż 6%

aktualnego średniego miesięcznego wynagrodzenia według GUS.

 

** - kształcenie teoretyczne może być realizowane:

  • w zasadniczej szkole zawodowej
  • na kursach organizowanych przez cechy
  • przez szkolących mistrzów

 

 

Świadectwo czeladnika

 

Dokument potwierdza umiejętności w zawodzie i może być atutem przy szukaniu zatrudnienia, jak również zachęcać klientów w przypadku prowadzenia własnej działalności.

 

Egzamin czeladniczy składany jest przed komisją powołaną przez lokalne Izby Rzemieślnicze.

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu stolarza,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu stolarza oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

Opłata za egzamin wynosi od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa o stopniu kwalifikacji - czeladnik.

 

 

Tytuł mistrza

Na egzamin mistrzowski może zgłosić się osoba posiadająca tytuł czeladnika oraz kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. Szczegółowe warunki określone są przez Izby Rzemieślnicze.

 

Egzamin mistrzowski kosztuje w okolicach 1000 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem dyplomu mistrzowskiego.

 

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych –15.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.izbarzem.nsi.pl/egzaminy.htm, http://ckpiu.pl/index.php/naukaa/kursy/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/kursy/71-wytwarzanie-wyrobow-stolarskich, http://www.cech-bialystok.rzemioslo.bialystok.pl/pl/indeks.php?m=310, http://zst.lesko.pl/index.php/stolarz.html, Przewodnik po zawodach wyd. II ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!