Opis zawodu

obraz Kominiarz

Kominiarz

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Czyści oraz sprawdza stan kominów wolno stojących, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej.

Zadania, obowiązki:

- sprawdzanie nowo wybudowanych przewodów kominowych dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych;

- usuwanie przyczyn złego ciągu w instalacjach kominowych;

- uszczelnianie przewodów kominowych;

- usuwanie w przewodach kominowych i paleniskach usterek stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej;

- sporządzanie inwentaryzacji przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

- wydawanie opinii dotyczących podłączenia palenisk i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacyjnych;

- sprawdzanie stanu i czyszczenie kominów wolno stojących (przemysłowych);

- sprawdzanie stanu oraz czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi;

- czyszczenie komór wędzarnianych;

- czyszczenie urządzeń ogrzewczych oraz palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych, kotłów pralniczych itp.;

- usuwanie gruzu i gniazd ptasich z przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

- sporządzanie opinii lub protokołów nakazujących właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynków usuwanie w określonych terminach usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu oraz zatrucia spalinami.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Kominiarz

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Kwalifikacje odpowiednie do wykonywania zawodu kominiarza zdobyć można w 2-3-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych, pracując jako pomocnik kominiarski, lub odbywając kursy kwalifikacyjne.

 

Nauka w szkole i na kursach kończy się egzaminem końcowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci są wówczas przygotowani do przystąpienia do egzaminu czeladnika. Do egzaminu mogą przystąpić również osoby, które przepracowały 3 lata w zakładach kominiarskich jako pomocnik. Do zakładów kominiarskich pracodawcy przyjmują najchętniej absolwentów szkół zawodowych budowlanych.

 

 

Najczęstsze wymagania w ofertach pracy to:

- posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu,

- posiadanie prawa jazdy kat. B,

- brak lęku wysokości.

 

 

Egzamin czeladniczy – organizowany jest przez lokalne Izby Rzemieślnicze. Zgłoszenie na egzamin mogą złożyć również doświadczeni pracownicy bez odbytych szkoleń. Należy spełniać odpowiednie warunki określone przez Izby Rzemieślnicze.

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu kominiarza,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu kominiarza oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

 

Egzamin czeladniczy kosztuje od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa uzyskania tytułu zawodowego czeladnika.

 

 

Tytuł mistrza

Na egzamin mistrzowski może zgłosić się osoba posiadająca tytuł czeladnika oraz kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. Szczegółowe warunki określone są przez Izby Rzemieślnicze.

 

Egzamin mistrzowski kosztuje w okolicach 1000 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem dyplomu mistrzowskiego.

 

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych – 13.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://zse-m.pl/kierunki/zasadnicza-szkola-zawodowa, http://www.izbarzem.nsi.pl/egzaminy.htm, http://www.irpoznan.com.pl/oswiata/strona.php?mi=1000&lang ).

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!