Opis zawodu

obraz Grawer

Grawer

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje ręcznie lub maszynowo w metalu i innych materiałach litery, rysunki wklęsłe lub wypukłe, różnego rodzaju ornamenty oraz inne wyroby, zdobiąc ich powierzchnie malowaniem lub emaliowaniem.

Zadania, obowiązki:

- grawerowanie oraz obróbka ręczna lub maszynowa narzędzi, ozdobnych wzorów, napisów;

- żłobienie i wykańczanie: matryc, stempli, cechowników, znaków, numeratorów, wzorników, monogramów, emblematów, tabliczek, klisz do tłoczenia na gorąco;

- grawerowanie klisz jedno- i wielobarwnych, używanych do drukowania papierów wartościowych, znaczków pocztowych oraz klisz tekstowych;

- opracowywanie i wykonywanie ornamentów o różnego rodzaju motywach, np. geometrycznych, roślinnych;

- wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, operacji odlewania metali nieżelaznych i szlachetnych;

- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Grawer

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Grawerstwo należy do prac rzemieślniczych. Uzyskanie kwalifikacji umożliwiają Zasadnicze Szkoły Zawodowe, chociaż obecnie mało jest ofert kształcenia w tym zawodzie. Należy więc szukać kierunku grawerowanie, grawerowanie laserowe, bądź specjalności grawerskiej w klasie wielozawodowej.

 

Najprostszą drogą kształcenia jest nauka w grawerskich zakładach rzemieślniczych, gdzie uczeń zostaje zatrudniony i w ciągu 3 lat szkolony praktycznie i teoretycznie (wykłady w szkole zawodowej) pod względem wykonywania zawodu. Po zakończeniu nauki u mistrza absolwent może przystąpić do egzaminu czeladniczego.

 

 

Świadectwo czeladnika

 

Dokument potwierdza umiejętności w zawodzie i może być atutem przy szukaniu zatrudnienia, jak również zachęcać klientów w przypadku prowadzenia własnej działalności.

 

Egzamin czeladniczy organizowany jest przez lokalne Izby Rzemieślnicze.

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu grawera,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu grawera oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

Opłata za egzamin wynosi od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa o stopniu kwalifikacji - czeladnik.

 

 

Tytuł mistrza

Na egzamin mistrzowski może zgłosić się osoba posiadająca tytuł czeladnika oraz kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. Szczegółowe warunki określone są przez Izby Rzemieślnicze.

 

Egzamin mistrzowski kosztuje w okolicach 1000 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem dyplomu mistrzowskiego.

 

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych –14.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.izbarzem.nsi.pl/egzaminy.htm, http://www.irpoznan.com.pl/oswiata/strona.php?mi=1000&lang, Przewodnik po zawodach wyd. II ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!