Opis zawodu

obraz Blacharz samochodowy

Blacharz samochodowy

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Zadania, obowiązki:

- wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;

- wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach;

- zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;

- łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią;

- wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych;

- montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych;

- sprawdzanie jakości wykonywanych części i zespołów;

- usuwanie uszkodzeń elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych;

- czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;

- wykonywanie rozliczeń kosztów wyrobu i usługi;

- organizowanie stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony ppoż.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Blacharz samochodowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Kwalifikacje do wykonywania zawodu blacharza samochodowego uzyskać można za pomocą kursów zawodowych oraz w Szkołach zawodowych, ale również pracując w zakładzie pod opieką doświadczonego blacharza. Aby posiadać tytuł czeladnika należy zdać egzamin.

 

Szkoły zawodowe ponadgimnazjalne – podczas 3 lat nauki uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, wykonując zadania w autoryzowanych warsztatach. Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, a jego pozytywny wynik skutkuje wydaniem dyplomu/ zaświadczenia.

 

Egzamin czeladniczy – organizowany jest przez lokalne Izby Rzemieślnicze.

Zgłoszenie na egzamin mogą złożyć również doświadczeni pracownicy bez odbytych szkoleń. Należy spełniać odpowiednie warunki określone przez Izby Rzemieślnicze.

 

Do egzaminu dopuszcza się między innymi osoby, które spełniają jeden z warunków:

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyli kształcenie w formie pozaszkolnej dotyczące zawodu, w którym zdają egzamin,

- posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu blacharza,

- posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu blacharza samochodowego oraz co najmniej półroczny okres wykonywania tego zawodu.

 

Egzamin składa się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej), oraz praktycznej, polegającej na samodzielnym wykonaniu określonych zadań.

 

Egzamin czeladniczy kosztuje od 350 do 600 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa uzyskania tytułu zawodowego czeladnika.

 

 

Tytuł mistrza

Na egzamin mistrzowski może zgłosić się osoba posiadająca tytuł czeladnika oraz kilkuletnie doświadczenie w zawodzie. Szczegółowe warunki określone są przez Izby Rzemieślnicze.

 

Egzamin mistrzowski kosztuje w okolicach 1000 zł.

Wynik pozytywny egzaminu skutkuje wydaniem dyplomu mistrzowskiego.

 

 

Ważność dokumentów za granicą

Wydane dokumenty mają charakter dokumentów państwowych i aby miały one moc prawną w innych krajach, należy przeprowadzić ich legalizację.

 

  1. Oryginalny dokument (lub duplikat) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego (stwierdza autentyczność dokumentu i prawidłowość wystawienia) na odwrocie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

 

siedziba: Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - ul.Miodowa 14, 00-246 Warszawa tel/fax 022 5044 230, 5044 397, e-mail: oswiata@zrp.pl (opłata w wysokości 26 zł)

 

  1. Następnie Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawia załącznik pod nazwą ”Apostille”.

 

siedziba: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów – Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, tel. (022) 523-94-63 (opłata skarbowa 60 zł)

 

Ostatnia aktualizacja danych – 04.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.zsp2jarocin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=453&Itemid=231, http://www.izbarzem.nsi.pl/egzaminy.htm, http://www.irpoznan.com.pl/oswiata/strona.php?mi=1000&lang= ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!