Opis zawodu

obraz Adwokat

Adwokat

Świadczy pomoc prawną poprzez obronę klienta w postępowaniu karnym albo reprezentuje klienta w postępowaniu przed sądem w sprawach cywilnych, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa drogowego, lub przed innymi organami (np. administracji państwowej, samorządowymi).

Zadania, obowiązki:

- udzielanie porad i opinii prawnych oraz pomocy prawnej w negocjowaniu umów; uczestniczenie w czynnościach procesowych w postępowaniu przygotowawczym (np. w wizji lokalnej miejsca przestępstwa);

- przeprowadzanie bezpośrednich konferencji z klientem (także w areszcie w czasie), w celu opracowania linii obrony;

- zbieranie materiałów dowodowych w celu wykazania zasadności obrony;

- podejmowanie czynności zmierzających do uchylenia środka zapobiegawczego wobec klienta (np. aresztowania tymczasowego, dozoru);

- uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach sądowych - czuwanie nad wyjaśnieniem okoliczności istotnych dla obrony klienta, poprzez składanie wniosków dowodowych i oświadczeń, zadawanie pytań oskarżonemu, świadkom, biegłym;

- sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych oraz uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach, na których są rozpoznawane;

- sporządzanie wniosków w postępowaniu wykonawczym (np. o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności);

- sporządzanie i wnoszenie pism procesowych w postępowaniu cywilnym (pozew, odpowiedź na pozew), po dokonaniu ustaleń faktycznych na podstawie wywiadu (konferencji) z klientem i przedstawionych przez niego dowodów;

- występowanie w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu egzekucyjnym, w postępowaniu administracyjnym, przed kolegium do spraw wykroczeń i innych rodzajach postępowań w obronie klienta, zawsze na podstawie umocowania (pełnomocnictwa).

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (09.06.2012)

obraz Adwokat

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby uzyskać kwalifikacje pozwalające na wykonywanie zawodu adwokata należy przejść określone etapy zdobywania wiedzy i umiejętności:

 

1.Wykształcenie wyższe prawnicze

Należy uzyskać tytuł magistra wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

2. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości publikowane są wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w odpowiednim terminie w odpowiedniej siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji mieszczą się w większych miastach województw którym przynależą określone powiaty.

 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 750 zł (rok 2012).

 

Zgłoszenie do egzaminu powinno zawierać określone dokumenty:

- wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

- 3 zdjęcia (zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego).

 

 

3. Aplikacja adwokacka

Kandydat, który uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego musi złożyć wniosek o wpisanie go na listę aplikantów adwokackich i musi to zrobić w ciągu 2 lat od dnia otrzymania wyniku egzaminu wstępnego.

 

Aplikacja rozpoczyna się z początkiem każdego roku, trwa 3 lata. Praktyczna nauka zawodu wykonywana jest w kancelarii pod opieką patrona, którego wyznacza Okręgowa Rada Adwokacka.

Odbywanie aplikacji jest okresem szkolenia, podczas którego aplikant wykonuje zadania i obowiązki za darmo. W zależności od chęci patrona może on zatrudnić aplikanta, na ¼, ½, lub cały etat, dzięki czemu będzie on otrzymywał pewne wynagrodzenie.

 

Aplikacja jest odpłatna, a płatność dokonywana jest za cały rok szkoleniowy nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem roku szkoleniowego (Rady Adwokackie dopuszczają możliwości rozłożenia płatności na raty).

 

Opłata roczna za aplikację adwokacką jest równa 2,8-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

W roku 2012 opłata roczna wynosiła 4200zł.

 

Okręgowa rada adwokacka wydaje aplikantowi zaświadczenie o odbyciu aplikacji (w trybie art. 217 kpa) po jej zakończeniu, to jest po odbyciu szkolenia i zaliczeniu przez aplikanta wszystkich kolokwiów przewidzianych w programie aplikacji.

 

Zwolnienie z odbywania aplikacji

Przepisy Ministerstwa Sprawiedliwości określają, które osoby nie mają obowiązku odbywania aplikacji adwokackiej i są dopuszczane bezpośrednio do pisania egzaminu adwokackiego. Są to osoby posiadające już inne zawody prawnicze, bądź posiadające tytuł doktora nauk prawnych (szczegóły na http://ms.gov.pl)

Od 23.08.2013r. nastąpiły zmiany w regulacji zawodu:
Poszerzeno możliwości przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez wymogu odbycia aplikacji adwokackiej. Występuje więcej opcji, w których osoba może być zwolniona z odbywania aplikacji i dopuszczona od razu do egzaminu.


Sprawdź artykuł: 
Weszła w życie I transza deregulacji 

 

 

4. Egzamin adwokacki

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego aplikanci składają do komisji egzaminacyjnej właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej, w której odbyli aplikację adwokacką.

Egzaminy odbywają się w siedzibach tych rad.

Od 23.08.2013r. nastąpiły zmiany w regulacji zawodu:
- likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego,
- wprowadzono zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu, oraz możliwość rozwiązania zadania z zakresu prawa rodzinnego.

 

Opłatę egzaminacyjną wpłaca się na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

W roku 2012 wynosiła ona 1125 zł.

 

 

5. Wpis na listę adwokatów

Osoby które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu muszą złożyć wniosek o wpis na listę adwokatów, załączając wymagane dokumenty.

Wniosek zostaje rozpatrzony, a w ciągu 30 dni Minister Sprawiedliwości musi wyrazić brak sprzeciwu od wpisu kandydata na listę.

 

Następnie po dokonaniu wpisu na listę adwokatów Okręgowa Rada Adwokacka wyznacza termin ślubowania.

 

Zwolnienie z egzaminu adwokackiego

Przepisy Ministerstwa Sprawiedliwości określają, które osoby uprawnione są do wpisu na listę adwokatów bez wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego. Są to osoby posiadające już inne zawody prawnicze, bądź posiadające tytuł profesora, doktora nauk prawnych, bądź pracowały m.in. jako asesor sądowy, asystent prokuratora (szczegóły na http://ms.gov.pl).

Od 23.08.2013r. nastąpiły zmiany w regulacji zawodu:
Poszerzeno możliwości uzyskania wpisu na listę adwokatów bez wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu. Występuje więcej opcji, w których osoba może być bezpośrednio wpisana na listę adwokatów.

 

Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów adwokat wyznacza swoją siedzibę zawodową i zawiadamia o tym właściwą radę, rozpoczynając tym samą pełną działalność zawodową.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 27.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,3921,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html, http://adwokatura.pl/wp-content/uploads/2011/12/Za%C5%82.-do-uchwa%C5%82y-55-2011-Regulamin-aplikacji-adwokackiej.pdf, http://www.rada-adwokacka.poznan.pl/files/20120905114459Uchwala_w_sprawie_oplaty_za_aplikacje_adw__w_roku_2012.pdf, http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,3924,ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim.html, http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/procedury/procedura/375/ ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!