Opis zawodu

obraz Nurek/Płetwonurek ratownik

Nurek/Płetwonurek ratownik

Działając w zespole podejmuje podwodne akcje ratownicze jednostek pływających: okrętów, statków, łodzi podwodnych, wież wiertniczych - w sytuacjach awarii, klęsk żywiołowych; poszukuje na dnie akwenów osób i przedmiotów; penetruje wraki i bierze udział w ich wydobywaniu; czuwa nad bezpieczeństwem życia ludzkiego; zwraca uwagę na wszelkie przekroczenia przepisów, jakie w tym zakresie obowiązują.

Zadania, obowiązki:

- reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczych statków, łodzi podwodnych, - uczestniczenie w zespołach ratowniczych w trakcie akcji;
- spawanie i cięcie pod wodą gazowe i elektryczne statków w celu uwolnienia zamkniętych tam ludzi;
- rozmieszczanie i zakładanie ładunków wybuchowych;
- zatapianie i mocowanie na wrakach pontonów ratowniczych;
- wydobywanie ludzi z jednostek pływających, które uległy awarii;
- uszczelnianie dna zbiorników folią, nadzorowanie umacniania brzegów;
- przygotowywanie sprzętu nurkowego oraz narzędzi i zabezpieczanie ich pod wodą;
- przestrzeganie zasad asekuracji własnej i członków zespołu, zarządzeń i poleceń dotyczących pracy pod wodą.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (07.06.2012)

obraz Nurek/Płetwonurek ratownik

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Nurek ratownik może pracować w różnych instytucjach, tj. tam gdzie podejmowane są podwodne akcje ratownicze.

Nie ma typowego szkolenia dla zawodowego ratownictwa nurkowego. W przypadku rekrutacji do poszczególnych jednostek wymagane jest po prostu posiadanie doświadczenia w nurkowaniu popartego dość zaawansowanym stopniem kwalifikacji nurkowych. Oprócz tego kandydat musi spełniać jeszcze wiele innych warunków w przypadku rekrutacji do jednostek Straży Pożarnej czy Policji.

 

 

 

Certyfikat PADI Rescue Diver – czy jest to kurs nurka ratownika?

 

Certyfikat ten nie jest tytułem zawodowym i należy o tym pamiętać. PADI (Professional Association of Diving Instructors) jest organizacją nurkowania rekreacyjnego. Stopień Rescue Diver jest tylko jednym z obowiązkowych etapów podczas zdobywania kolejnych kwalifikacji w dążeniu do stopnia instruktorskiego.

Rescue Diver jest kolejnym stopniem po Advanced Open Water Diver, nie zwiększającym uprawnień nurka, jednak niezbędnym do podjęcia szkolenia na stopień Divemastera (I-go stopnia zawodowego umożliwiającego pracę w Centrach Nurkowych na całym świecie jako organizator nurkowań, pomocnik instruktora czy przewodnik). Dlatego stopień Rescue Diver nigdy nie jest tym, na którym kończy się rozwijanie kwalifikacji w systemie PADI.

 

Osoby biorące udział w rekrutacji do jednostek Straży Pożarnej czy Policji otrzymają niewiele punktów za kwalifikacje PADI Rescue Diver. Preferowane są wówczas dyplomy zawodowe nurka ujęte w Ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (nurek klasy III, II lub I, kierownik prac podwodnych), bądź tytuły zaawansowane organizacji światowych jak Divemaster, instruktor - PADI, czy stopień P3 organizacji CMAS.

 

 

 

Nurek ratownik w Straży Pożarnej, Policji

 

1. Przykładowe wymagania przy rekrutacji nurka do PSP:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet);

- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w PSP (badanie przeprowadzane jest przez wojewódzką komisję lekarską MSWiA na wniosek komendanta jednostki PSP);

- wykształcenie średnie techniczne;

- prawo jazdy kat. B.    

- uprawnienia nurka zawodowego minimum klasy II;

- patent sternika motorowodnego.

 

 

2. Przykładowe wymagania do służby w Policji:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet);

- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w Policji;

- wykształcenie średnie;

Preferowane będą osoby posiadające m.in.:

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

- uprawnienia ratownika wodnego;

uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski;

- uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

 

 

3. Przykładowy system punktacji przy rekrutacji do PSP:

Prawo jazdy kat. B - 2 pkt

Prawo jazdy kat. C - 4 pkt

Posiadanie uprawnień ratownika medycznego - 5 pkt

Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne (np. obsługa ciężkiego sprzętu) - 5 pkt

Uprawnienia płetwonurka - 3 pkt

Udokumentowane członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) powyżej 3 lat - 3 pkt

Udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP - 3 pkt

Udokumentowane szkolenia dla członków OSP - 3 pkt

Wykształcenie - 3-5 pkt

 

 

 

Podsumowując, podjęcie pracy w jednostkach Straży Pożarnej lub Policji wiąże się z podejmowaniem działań nie tylko z zakresu nurkowania. Natomiast aby posiadane uprawnienia były uwzględnione w punktacji, należy posiadać tytuł nurka zawodowego klasy II bądź kierownika prac podwodnych, lub tytuł co najmniej Divemastera w systemie PADI, lub kwalifikacje P1 czy P2 w systemie CMAS.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 13.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://nurkowanie.swinoujscie.pl/szkolenia/podstawowe.html, http://underwater.pl/Kursy-nurkowania/padi-rescue-diver.html, http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl, http://sapsp.pl/www/index.php/strona_tekstowa/wyswietl/41 ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!