Praca w Polsce

Opis zawodu

Specjalista onkolog i hematolog dziecięcy

Rozpoznaje, różnicuje, planuje leczenie i prowadzi chemioterapię wszystkich chorób nowotworowych, w tym chorób nowotworowych układu krwiotwórczego dzieci i młodzieży oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym u dzieci i młodzieży.

Zadania, obowiązki:

- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe ukierunkowane na wstępną selekcję, diagnostykę i różnicowanie objawów chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży zaburzeń odporności, skaz krwotocznych i niedokrwistości;

- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym dzieckiem jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;

- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych, w tym pobieranie, przygotowanie i ocena rozmazów krwi obwodowej oraz aspiracja szpiku z talerza biodrowego, wyrostka ościstego kręgosłupa, piszczeli u niemowlęcia, przygotowanie rozmazów i ocena morfologiczna;

- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: biochemicznych, radiologicznych, tomografii komputerowej ,MRR, usg i innych;

- interpretacja badań cytochemicznych, immunologicznych , cytogenetycznych i biomolekularnych

wykonywanie trepanobiopisji;

- leczenie chorób nowotworowych i układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży;

- programowanie, prowadzenie monitorowanie chemioterapii; współdziałanie z radioterapteutą w zakresie leczenia napromieniowaniem;

- rozpoznawanie i leczenie w stanach naglących w onkologii i hematologii dziecięcej;

- współpraca z chirurgiem dziecięcym w zakresie kwalifikacji i przygotowania dziecka do leczenia operacyjnego;

- prowadzenie leczenia wspomagającego(żywienie parenteralne, krew i preparaty krwiopochodne, krwiotwórcze czynniki wzrostowe) ,zapobieganie i leczenie zakażeń, wspomaganie psychologiczne dziecka i rodziny;

- prowadzenie rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej dziecka;

- prowadzenie opieki i monitorowania stanu zdrowia dziecka lub osoby w wieku młodzieżowym po zakończeniu leczenia rozpoznawanie i leczenie wczesnych i późnych powikłań chemioterapii, radioterapii i chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży;

- prowadzenie opieki nad dzieckiem i jego rodziną w stanach terminalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychicznych, duchowych i socjalnych;

- udzielanie konsultacji specjalistycznych innym specjalistom medycznym;

- opracowywanie opinii i orzeczeń lekarskich do celów inwalidztwa i sądownictwa obejmujących zakres onkologii i hematologii dziecięcej;

- uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom nowotworowym u dzieci i młodzieży;

- inne zadania objęte specjalnością w dziedzinie pediatrii.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód lekarza specjalisty uzyskać można wyłącznie w następujących krokach:

 

1. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, trwającym 6 lat.

 

2. 13-miesięczny staż podyplomowy

Absolwenci odbywają go w odpowiednich placówkach (pod okiem doświadczonego lekarza), posiadając ograniczone prawo wykonywania zawodu.

 

3. Lekarski Egzamin Państwowy

Po zakończeniu stażu należy złożyć wniosek o egzamin LEP, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych.

 

„(…) Egzamin ma nadal charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.” (źródło: http://www.cem.edu.pl/)

 

4. Po zdanym egzaminie lekarze otrzymują świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej (zawodu lekarza medycyny).

 

Lekarz posiadający już prawo do wykonywania zawodu, lecz nie posiadający specjalizacji może wykonywać zawód w podstawowej formie, opisanej w zawodzie lekarz medycyny bez specjalizacji.

 

 

5. Specjalizacja

 

Lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego PES (Polski Egzamin Państwowy)*. Na egzamin składa się egzamin praktyczny, testowy i ustny.

 

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu poświadczającego tytuł specjalisty, co skutkuje uzyskaniem prawa wykonywania zawodu lekarza specjalisty w danej dziedzinie.

 

Wyróżnia się 40 specjalności podstawowych i 28 szczegółowych, a do specjalizacji szczegółowej przystąpić może osoba posiadająca odpowiednią specjalizację podstawową.

 

 

Przebieg specjalizacji

 

Onkologia i hematologia dziecięca jest dziedziną należącą do specjalności szczegółowych, dlatego o rozpoczęcie tej specjalizacji może ubiegać się lekarz posiadający już tytuł specjalisty w jednej z wymienionych poniżej specjalności podstawowych:

  • Pediatria

 

Czas trwania specjalizacji: 36 miesięcy.

 

a) Kursy i kolokwia

Umiejętności i wiedzę zdobywa się poprzez kursy doskonalące (kilkudniowe), kończące się za każdym razem kolokwium z danej tematyki.

 

 

b) Staże kierunkowe

Trwają średnio kilka miesięcy, w tej specjalizacji zależnie od obszerności i trudności zagadnienia od 1 miesiąca do nawet 11 miesięcy.

Formą zaliczenia staży są kolokwia lub sprawdziany (praktyczne, ustne).

 

 

c) Kształcenie w wykonywaniu zabiegów i procedur medycznych

Lekarz podczas specjalizacji ma obowiązek samodzielnie wykonać, lub uczestniczyć w określonej liczbie procedur i zabiegów medycznych.

 

 

d) Pełnienie dyżurów lekarskich

W każdej specjalizacji określona jest ilość dyżurów jaką specjalizujący się lekarz musi odbyć w ciągu miesiąca lub w ciągu danego stażu. Dyżury mogą być samodzielne lub towarzyszące.

 

 

e) Studiowanie literatury fachowej

Jednostka przeprowadzająca specjalizację podaje spis literatury jaką powinien studiować lekarz aby podczas specjalizacji pogłębiać wiedzę z określonego tematu.

 

 

Pełny program każdej specjalizacji zamieszcza Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na stronie http://www.cmkp.edu.pl/spis_2.htm.

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/lek_lek_dent, http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Onkologia%20i%20hematologia%20dziecieca%202003.pdf, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_lekarsko_dentystyczne_20102005.pdf ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!