Praca w Polsce

Opis zawodu

Specjalista medycyny sportowej

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby i urazy spowodowane uprawianiem sportu wyczynowego; planuje i programuje (we współpracy z trenerami) treningi sportowe, przeprowadza badania kondycyjne sportowców, kwalifikuje kandydatów do uprawiania poszczególnych dziedzin sportu wyczynowego, ustala zasady i normy żywieniowe dla sportowców, prowadzi kontrolę antydopingową; sprawuje doradztwo w zakresie uprawiania sportu rekreacyjnego i rehabilitacji ruchowej.

Zadania, obowiązki:

- badanie podmiotowe i przedmiotowe osób uprawiających lub zamierzających uprawiać sport, ukierunkowane na diagnozę lekarską w przypadku choroby lub ocenę wydolności i sprawności fizycznej oraz tolerancji obciążeń wysiłkowych;

- nawiązywanie dobrego kontaktu z powierzonymi lekarzowi sportowcami i trenerami w celu zapewnienia ich współpracy w realizacji programu treningowego;

- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, immunologiczne i inne;

- kierowanie w miarę potrzeby pacjentów na badania dodatkowe (uzupełniające) oraz na konsultacje do innych specjalistów;

- wykonywanie prób czynnościowych, przede wszystkim testów wysiłkowych, w celu oceny sprawności układu krążenia, oddechowego i ruchowego;

- wykonywanie badań ekg, spirometrii, oznaczanie ciśnienia tętniczego tonometrem i innych;

- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);

- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);

- leczenie chorób i urazów spowodowanych uprawianiem sportu wyczynowego i kierowanie rehabilitacją chorych;

- ustalanie zasad i norm żywieniowych dla osób uprawiających różne dyscypliny sportowe;

- planowanie (wspólne z trenerami) i kontrola treningów sportowych zgodnie z zasadami fizjologii i psychologii lekarsko-sportowej;

- kwalifikowanie kandydatów do różnych rodzajów i dyscyplin sportowych na podstawie przeprowadzonego postępowania diagnostycznego;

- przeprowadzanie kontroli antydopingowej, wdrażanie zasad higieny sportowej;

- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących: przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebnym sprzętem;

- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;

- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;

- prowadzenie profilaktyki w sporcie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stany przeciążenia układu krążenia i narządu ruchu oraz zapobieganie urazom sportowym;

- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;

- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód lekarza specjalisty uzyskać można wyłącznie w następujących krokach:

 

1. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, trwającym 6 lat.

 

2. 13-miesięczny staż podyplomowy

Absolwenci odbywają go w odpowiednich placówkach (pod okiem doświadczonego lekarza), posiadając ograniczone prawo wykonywania zawodu.

 

3. Lekarski Egzamin Państwowy

Po zakończeniu stażu należy złożyć wniosek o egzamin LEP, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych.

 

„(…) Egzamin ma nadal charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.” (źródło: http://www.cem.edu.pl/)

 

4. Po zdanym egzaminie lekarze otrzymują świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej (zawodu lekarza medycyny).

 

Lekarz posiadający już prawo do wykonywania zawodu, lecz nie posiadający specjalizacji może wykonywać zawód w podstawowej formie, opisanej w zawodzie lekarz medycyny bez specjalizacji.

 

 

5. Specjalizacja

 

Lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego PES (Polski Egzamin Państwowy)*. Na egzamin składa się egzamin praktyczny, testowy i ustny.

 

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu poświadczającego tytuł specjalisty, co skutkuje uzyskaniem prawa wykonywania zawodu lekarza specjalisty w danej dziedzinie.

 

Wyróżnia się 40 specjalności podstawowych i 28 szczegółowych, a do specjalizacji szczegółowej przystąpić może osoba posiadająca odpowiednią specjalizację podstawową.

 

 

Przebieg specjalizacji

 

Medycyna sportowa jest dziedziną należącą do specjalności szczegółowych, dlatego o rozpoczęcie tej specjalizacji może ubiegać się lekarz posiadający już tytuł specjalisty w jednej z wymienionych poniżej specjalności podstawowych:

  • Chirurgia ogólna
  • Chirurgia dziecięca
  • Choroby wewnętrzne
  • Ortopedia i traumatologia
  • narządu ruchu
  • Pediatria
  • Rehabilitacja medyczna

 

Czas trwania specjalizacji: od 2 do 2,5 roku.

 

a) Kursy i kolokwia

Umiejętności i wiedzę zdobywa się poprzez kursy doskonalące (kilkudniowe), kończące się za każdym razem kolokwium z danej tematyki.

 

 

b) Staże kierunkowe

Trwają średnio kilka miesięcy, w tej specjalizacji zależnie od obszerności i trudności zagadnienia od 2 tygodni do nawet 9 miesięcy.

Formą zaliczenia staży są kolokwia lub sprawdziany (praktyczne, ustne).

 

 

c) Kształcenie w wykonywaniu zabiegów i procedur medycznych

Lekarz podczas specjalizacji ma obowiązek samodzielnie wykonać, lub uczestniczyć w określonej liczbie procedur i zabiegów medycznych.

 

 

d) Pełnienie dyżurów lekarskich

W każdej specjalizacji określona jest ilość dyżurów jaką specjalizujący się lekarz musi odbyć w ciągu miesiąca lub w ciągu danego stażu. Dyżury mogą być samodzielne lub towarzyszące.

 

 

e) Studiowanie literatury fachowej

Jednostka przeprowadzająca specjalizację podaje spis literatury jaką powinien studiować lekarz aby podczas specjalizacji pogłębiać wiedzę z określonego tematu.

 

 

Pełny program każdej specjalizacji zamieszcza Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na stronie http://www.cmkp.edu.pl/spis_2.htm.

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/lek_lek_dent, http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Medycyna%20sportowa%202003.pdf, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_lekarsko_dentystyczne_20102005.pdf ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!