Praca w Polsce

Opis zawodu

Specjalista medycyny paliatywnej

Prowadzi holistyczną opiekę umożliwiającą uzyskanie najwyższej, możliwej do osiągnięcia jakości życia osobom cierpiącym na przewlekłe, postępujące, zagrażające życiu choroby w ich ostatnim terminalnym okresie oraz wspomaga ich rodziny w warunkach środowiska domowego, w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i hospicjach; prowadzi działania inicjujące i wspomagające organizację opieki paliatywnej; prowadzi badania epidemiologiczne i ocenia potrzeby określonej populacji w zakresie opieki paliatywnej; prowadzi edukację dotycząca problemu śmierci i umierania.

Zadania, obowiązki:

- prowadzenie badań podmiotowych i przedmiotowych pacjenta ukierunkowane na ustalanie stopnia zaawansowania choroby ze szczególnym uwzględnieniem stanu psychicznego chorego oraz jego sytuacji rodzinnej i socjalnej;

- ustalanie (jeśli jest to możliwe wspólnie z chorym i jego rodzina) planu leczenia i opieki;

- stale komunikowanie się z chorym, rodziną, zespołem interdyscyplinarnym, wolontariuszami i innymi pracownikami ochrony zdrowia opiekującymi się chorym;

- leczenie objawów somatycznych z uwzględnieniem stanu chorego i jego priorytetów;

- współpraca z innymi specjalistami celu leczenia objawów somatycznych, udzielaniu pomocy psychologicznej, socjalnej i duchowej choremu i jego rodzinie;

- osobisty udział w zaspakajaniu potrzeb psychicznych, socjalnych duchowych chorego i jego rodziny;

- diagnozowanie stanów terminalnych;

- monitorowanie wyników i niepożądanych skutków leczenia oparte o systematycznie rejestrowanych stałych kryteriach oceny(VAS, Edmonton Scale, STAS) rozpoznawanie zagrożeń związanych z empatycznym przeżywaniem cierpienia chorych i ich rodzin przez personel zespołu interdyscyplinarnego, nieskutecznością postępowania leczniczego, problemami organizacyjnymi, śmiercią i umieraniem;

- przeprowadzanie audytu klinicznego

- udzielanie konsultacji w zakresie opieki paliatywnej dla innych specjalności medycznych;

- prowadzenie edukacji w zakresie opieki paliatywnej;

- inne objęte specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii kl. piersiowej, chirurgii ogólnej chorób płuc, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, geriatrii, medycyny ogólnej, medycyny. pracy, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, reumatologii lub urologii.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód lekarza specjalisty uzyskać można wyłącznie w następujących krokach:

 

1. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, trwającym 6 lat.

 

2. 13-miesięczny staż podyplomowy

Absolwenci odbywają go w odpowiednich placówkach (pod okiem doświadczonego lekarza), posiadając ograniczone prawo wykonywania zawodu.

 

3. Lekarski Egzamin Państwowy

Po zakończeniu stażu należy złożyć wniosek o egzamin LEP, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych.

 

„(…) Egzamin ma nadal charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.” (źródło: http://www.cem.edu.pl/)

 

4. Po zdanym egzaminie lekarze otrzymują świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej (zawodu lekarza medycyny).

 

Lekarz posiadający już prawo do wykonywania zawodu, lecz nie posiadający specjalizacji może wykonywać zawód w podstawowej formie, opisanej w zawodzie lekarz medycyny bez specjalizacji.

 

 

5. Specjalizacja

 

Lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego PES (Polski Egzamin Państwowy)*. Na egzamin składa się egzamin praktyczny, testowy i ustny.

 

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu poświadczającego tytuł specjalisty, co skutkuje uzyskaniem prawa wykonywania zawodu lekarza specjalisty w danej dziedzinie.

 

Wyróżnia się 40 specjalności podstawowych i 28 szczegółowych, a do specjalizacji szczegółowej przystąpić może osoba posiadająca odpowiednią specjalizację podstawową.

 

 

Przebieg specjalizacji

 

Medycyna paliatywna jest dziedziną należącą do specjalności szczegółowych, dlatego o rozpoczęcie tej specjalizacji może ubiegać się lekarz posiadający już tytuł specjalisty w jednej z wymienionych poniżej specjalności podstawowych:

 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Chirurgia szczękowotwarzowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna rodzinna
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Onkologia kliniczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia 
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Psychiatria
 • Radioterapia onkologiczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Urologia
 • Urologia dziecięca

 

Czas trwania specjalizacji: 2 lata.

 

a) Kursy i kolokwia

Umiejętności i wiedzę zdobywa się poprzez kursy doskonalące (kilkudniowe), kończące się za każdym razem kolokwium z danej tematyki.

 

 

b) Staże kierunkowe

Trwają średnio kilka miesięcy, w tej specjalizacji zależnie od obszerności i trudności zagadnienia od 2 tygodni do nawet 6 miesięcy.

Formą zaliczenia staży są kolokwia lub sprawdziany (praktyczne, ustne).

 

 

c) Kształcenie w wykonywaniu zabiegów i procedur medycznych

Lekarz podczas specjalizacji ma obowiązek samodzielnie wykonać, lub uczestniczyć w określonej liczbie procedur i zabiegów medycznych.

 

 

d) Pełnienie dyżurów lekarskich

W każdej specjalizacji określona jest ilość dyżurów jaką specjalizujący się lekarz musi odbyć w ciągu miesiąca lub w ciągu danego stażu. Dyżury mogą być samodzielne lub towarzyszące.

 

 

e) Studiowanie literatury fachowej

Jednostka przeprowadzająca specjalizację podaje spis literatury jaką powinien studiować lekarz aby podczas specjalizacji pogłębiać wiedzę z określonego tematu.

 

 

Pełny program każdej specjalizacji zamieszcza Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na stronie http://www.cmkp.edu.pl/spis_2.htm.

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/lek_lek_dent, http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Medycyna%20paliatywna.pdf, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_lekarsko_dentystyczne_20102005.pdf ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!