Praca w Polsce

Opis zawodu

obraz Specjalista chirurg dziecięcy

Specjalista chirurg dziecięcy

Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wieku rozwojowego, wymagające interwencji chirurgicznej i diagnostyki inwazyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób okresu noworodkowego i niemowlęcego (urazy okołoporodowe i wady wrodzone narządów wewnętrznych) oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wieku rozwojowego.

Zadania, obowiązki:

- badanie chorych w wieku rozwojowym, zbieranie wywiadów rodzinnych i środowiskowych, badanie przedmiotowe chirurgiczne, kierowanie pacjentów na badania dodatkowe;

- nawiązywanie dobrego kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby operacji, łagodzenie lęku i niepokoju;

- wykonywanie badań endoskopowych i innych badań inwazyjnych potrzebnych w diagnostyce chorób chirurgicznych wieku rozwojowego;

- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, mikrobiologicznych, histopatologicznych, immunologicznych i innych;

- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym: radiologicznych, usg, tomograficznych, scyntygraficznych i innych;

- kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych w trybie nagłym i do operacji planowanych;

- leczenie zachowawcze i operacyjne chorób chirurgicznych i urazów narządów wewnętrznych u noworodków, niemowląt i dzieci, w tym wad wrodzonych i rozwojowych;

- wykonywanie punkcji diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, cewnikowania pęcherza moczowego, rektoskopii i innych zabiegów;

- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, prowadzenie oddechu kontrolowanego, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;

- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zmienianie opatrunków i czynności pokrewne;

- prowadzenie leczenia dietetycznego różnego typu, w tym żywienia pozajelitowego;

- obliczanie zapotrzebowania dobowego składników pokarmowych (odżywczych) i wodno-mineralnych;

- kierowanie wczesną rehabilitacją dzieci po zabiegach operacyjnych;

- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept, zaświadczeń lekarskich;

- prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych wieku rozwojowego;

- współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;

- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wieku rozwojowego;

- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Specjalista chirurg dziecięcy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Zawód lekarza specjalisty uzyskać można wyłącznie w następujących krokach:

 

1. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, trwającym 6 lat.

 

2. 13-miesięczny staż podyplomowy

Absolwenci odbywają go w odpowiednich placówkach (pod okiem doświadczonego lekarza), posiadając ograniczone prawo wykonywania zawodu.

 

3. Lekarski Egzamin Państwowy

Po zakończeniu stażu należy złożyć wniosek o egzamin LEP, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych.

 

„(…) Egzamin ma nadal charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.” (źródło: http://www.cem.edu.pl/)

 

4. Po zdanym egzaminie lekarze otrzymują świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej (zawodu lekarza medycyny).

 

Lekarz posiadający już prawo do wykonywania zawodu, lecz nie posiadający specjalizacji może wykonywać zawód w podstawowej formie, opisanej w zawodzie lekarz medycyny bez specjalizacji.

 

 

5. Specjalizacja

 

Lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego PES (Polski Egzamin Państwowy)*. Na egzamin składa się egzamin praktyczny, testowy i ustny.

 

Następnie należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu poświadczającego tytuł specjalisty, co skutkuje uzyskaniem prawa wykonywania zawodu lekarza specjalisty w danej dziedzinie.

 

Wyróżnia się 40 specjalności podstawowych i 28 szczegółowych, a do specjalizacji szczegółowej przystąpić może osoba posiadająca odpowiednią specjalizację podstawową.

 

 

Przebieg specjalizacji

 

Chirurgia dziecięca jest dziedziną należącą do specjalności podstawowych, można do niej przystąpić nie posiadając żadnej specjalizacji.

 

Czas trwania specjalizacji: 6 lat.

 

a) Kursy i kolokwia

Umiejętności i wiedzę zdobywa się poprzez kursy doskonalące (kilkudniowe), kończące się za każdym razem kolokwium z danej tematyki.

 

 

b) Staże kierunkowe

Trwają średnio kilka miesięcy, w zależności od specjalizacji i trudności zagadnienia od 1 miesiąca do nawet 52 miesięcy.

Formą zaliczenia staży są kolokwia lub sprawdziany (praktyczne, ustne).

 

 

c) Kształcenie w wykonywaniu zabiegów i procedur medycznych

Lekarz podczas specjalizacji ma obowiązek samodzielnie wykonać, lub uczestniczyć w określonej liczbie procedur i zabiegów medycznych.

 

 

d) Pełnienie dyżurów lekarskich

W każdej specjalizacji określona jest ilość dyżurów jaką specjalizujący się lekarz musi odbyć w ciągu miesiąca lub w ciągu danego stażu. Dyżury mogą być samodzielne lub towarzyszące.

 

 

e) Studiowanie literatury fachowej

Jednostka przeprowadzająca specjalizację podaje spis literatury jaką powinien studiować lekarz aby podczas specjalizacji pogłębiać wiedzę z określonego tematu.

 

 

Pełny program każdej specjalizacji zamieszcza Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na stronie http://www.cmkp.edu.pl/spis_2.htm.

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/lek_lek_dent, http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Chirurgia%20dziecieca%20program%20podstawowy%202005.pdf, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_lekarsko_dentystyczne_20102005.pdf ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!