Praca w Polsce

Opis zawodu

obraz Położna

Położna

  • Wykształcenie wyższe: Wymagane
  • Wskazane kierunki: Położnictwo

Udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Zadania, obowiązki:

- sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży;

- prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu oraz sprawowanie opieki nad noworodkiem;

- udzielanie pomocy położniczej w nagłych przypadkach do czasu przybycia lekarza;

- prowadzenie profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;

- prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa;

- realizowanie zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

- samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Położna

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Na podstawie art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

 

Przy tym należy pamiętać że zawody pielęgniarki i położnej są oddzielne i samodzielne.

 

Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie:

1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;

3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;

4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

Drogą do uzyskania zawodu położnej są wyłącznie studia wyższe na Akademiach Medycznych czy Uniwersytetach Medycznych na kierunku położnictwo.

 

Będąc więc absolwentem szkoły położnych należy zgłosić się do rejestracji w Okręgowej Radzie pielęgniarek i położnych. Następnie na wniosek położnej rada wydaje zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie.

 

Posiadając już odpowiedni staż położne mogą realizować kursy podyplomowe, specjalistyczne, w celu rozwoju kwalifikacji zawodowych.

 

Wymagania najczęściej stawiane przez pracodawców:

- dobra organizacja i systematyczność w pracy,

- umiejętność wykonywania standardowych procedur diagnostycznych,

- umiejętność sprawnego korzystania z komputera,

- umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej,

- wysoka kultura osobista,

- życzliwy stosunek do pacjentów, komunikatywność,

- sumienność, dokładność, odpowiedzialność.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 17.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.am.wroc.pl/content/view/24/250, http://www.izbapiel.katowice.pl/prawo-wykonywania-zawodu/81-prawo-wykonywania-zawodu.html, http://www.oipip-poznan.pl/index.php?modul=akt77 ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!