Opis zawodu

obraz Administrator baz danych

Administrator baz danych

Zarządza konkretną bazą danych i określa uprawnienia poszczególnych użytkowników, archiwizuje dane i odpowiada za prawidłowe działanie systemu, posługując się dokumentacją techniczną i programową danej bazy danych oraz programami narzędziowymi dostarczanymi przez jej twórcę (producenta), w celu bezawaryjnej pracy sprzętu i oprogramowania oraz właściwego wykorzystania informacji bazy danych przez uprawnionych użytkowników.

Zadania, obowiązki:

- określanie uprawnień poszczególnych użytkowników w zakresie dostępu do określonych katalogów i podkatalogów oraz plików informacyjnych, w zależności od kategorii grupy użytkowników oraz zakresu i typu informacji, do której użytkownik usiłuje uzyskać dostęp;

- zarządzanie i nadzorowanie konkretnej bazy danych na podstawie dokumentacji projektowej, przy wykorzystaniu zainstalowanego oprogramowania systemowego i narzędziowego;

- archiwizowanie napływających danych do systemu bazy danych, zgodnie z procedurami i kryteriami ustalonymi w projekcie bazy danych;

- dokonywanie bieżących analiz działania systemu bazy danych pod względem efektywności i pracochłonności poszczególnych operacji dostępu do bazy i poszczególnych informacji, sposobu i czasu wyszukiwania itp. i na tej podstawie opracowywanie wniosków dotyczących usprawnienia i rozwoju bazy danych;

- usprawnianie (uszlachetnianie) poszczególnych aplikacji bazy danych na podstawie bieżących analiz pracy systemu;

- opracowywanie zasad, procedur i umożliwianie podłączenia nowych terminali użytkowników, zgodnie z kierunkami rozwoju danego systemu bazy danych;

- opracowywanie lub wdrażanie systemów zabezpieczających w zakresie tworzenia haseł dostępu do informacji i nadawanie praw użytkownikom tylko w zakresie koniecznym do ich działalności;

- opracowywanie lub wdrażanie metod utajniania danych w zależności od typu aplikacji zastosowania bazy danych oraz liczby i grup użytkowników i tworzenie w razie potrzeby hierarchicznego sposobu dostępu do danych;

- porządkowanie informacji zawartych w bazie, zgodnie z potrzebami danej aplikacji, za pomocą procedur i programów sortujących i kwalifikujących oraz usuwanie informacji zbędnych lub tracących ważność;

- planowanie i organizowanie prac konserwacyjno-remontowych sprzętu i prac konserwacyjnych i modyfikujących oprogramowanie oraz tworzenie harmonogramów czasowych poszczególnych czynności konserwacyjnych;

- organizowanie i planowanie prac podległego personelu przez określanie szczegółowego zakresu obowiązków oraz uprawnień poszczególnych pracowników;

- prowadzenie szkolenia podległych pracowników w zakresie obsługi i konserwacji danej bazy danych oraz użytkowników w zakresie korzystania z bazy danych w ramach ich uprawnień;

- zapewnienie funkcjonowania stanowisk pracy zgodnie z projektem danej aplikacji bazy danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w zakresie utajnienia danych, dostępu itp.;

- dokonywanie wyboru i weryfikowanie metod pomiarowych i programów testujących, pozwalających określić przydatność i efektywność programów i sprzętu wykorzystywanych przez daną aplikację.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (12.06.2012)

obraz Administrator baz danych

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Najlepsze przygotowanie do tego zawodu zapewnia uczelnia wyższa o odpowiednim kierunku ze specjalizacją zarządzania bazami danych. Dodatkowo umiejętności rozwijać należy na szkoleniach, uzyskując renomowane certyfikaty.

 

W przypadku wykształcenia średniego pracodawcy prawie zawsze wymagają kilkuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku i certyfikatów posiadania kwalifikacji.

 

Dostępne kursy na administratorów baz danych trwają od 40 do nawet 100 godzin i kosztują  od 1300zł do ponad 2000zł. Niektóre z nich przygotowują do konkretnych egzaminów, po których otrzymuje się certyfikat (np. Oracle DB OCA, OCP, OCE).

 

Wymagania najczęściej stawiane przez pracodawców to m.in.:

- wykształcenie wyższe informatyczne,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- znajomość jednej z baz danych (Progress, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Firebird),

- dobra znajomość języka SQL,

- obeznanie w środowiskach MS Windows/Unix/Linux,

- innowacyjność i kreatywność przy wdrażaniu nowych rozwiązań,

- myślenie analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 30.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://dataconsulting.pl/p/opis_oaas/Baza%252Bdanych%252BOracle%252Bdla%252Badministrator%25C3%25B3w%252Baplikacji/, http://www.kul.pl/kurs-doksztalcajacy-w-zakresie-baz-danych,art_37619.html, http://www.nobleprog.pl/szkolenia/oracle-11g-administracja-warsztaty ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!