Opis zawodu

obraz Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości

Na podstawie umowy z właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, bieżąco administruje nieruchomością; podejmuje decyzje oraz działania mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania i właściwej eksploatacji oraz zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a także do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Zadania, obowiązki:

- dokonywanie z zamawiającym przeglądu nieruchomości i zawieranie umowy o zarządzanie;

- operacyjne zarządzanie nieruchomością, stosownie do jej rodzaju, w tym: spisywanie umów z najemcami, regulowanie zobowiązań z tytułu umów z dostarczycielami mediów i odbiorcami nieczystości, zbieranie opłat eksploatacyjnych i czynszów, zapewnianie bezpieczeństwa, sprawności działania systemów medialnych, porządku i czystości w obrębie nieruchomości oraz prowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji itp.;

- opracowywanie planów zarządzania nieruchomością;

- opracowywanie sprawozdań rzeczowych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową o zarządzanie;

- nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zabezpieczanie powierzonej dokumentacji stanu prawnego nieruchomości oraz dokumentacji budowlanej;

- zgłaszanie zmian dotyczących nieruchomości do organu prowadzącego kataster nieruchomości;

- analizowanie dochodowości nieruchomości i podejmowanie działań w celu jej poprawy;

- reprezentowanie właściciela w zakresie określonym obowiązującymi przepisami i umową o zarządzanie.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Pożądane umiejętności:

- obsługa programów komputerowych (typu MS Excel, bazy danych: MS Access, SQL), oraz programów do tworzenia prezentacji swoich wyników – np. Business Objects;

- znajomość języków obcych (głównie angielski) – niezbędna w dużych firmach o zasięgu zagranicznym, oraz ze względu na słownictwo i pojęcia branżowe;

- prawo jazdy kat. B.

 

Od 01.01.2014r. nastąpi deregulacja zawodu:

- brak obowiązku wykształcenia wyższego, półrocznej praktyki zawodowej, egzaminu,
likwidacja licencji oraz wpisu na listę zarządców nieruchomości.

Sprawdź artykuł: Weszła w życie I transza deregulacji

 

Wymogi stawiane w ustawie o gospodarce nieruchomościami:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa

gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych,

znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa

skarbowe;

- posiadanie wyższego wykształcenia;

- ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami;

- odbycie praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

Aby zostać zarządcą nieruchomości należy uzyskać licencję zawodową i wpis do rejestru. Należy zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Opłata egzaminacyjna wynosi 400zł.

Następnie kandydat otrzymuje wpis do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości. Z dniem wpisu do właściwego rejestru kandydat uzyskuje prawo wykonywania działalności zawodowej.

 

Wykształcenie dobrze przygotowujące do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości uzyskać można na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami/ pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Są to przeważnie jednoroczne studia, a ich koszt to ok. 3000-3500 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 28.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.edukacja-nieruchomosci.pl/studia, http://pprn.pl/?page_id=46, http://www.transport.gov.pl/2-48241aea62a20-1532-p_1.htm, http://www.spzn.sggw.plhttp://ms.gov.pl).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!