Opis zawodu

obraz Specjalista ds. ubezpieczeń

Specjalista ds. ubezpieczeń

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe:

Zajmuje się oceną ryzyka w działalności gospodarczej, zawodowej i osobistej, możliwościami jego finansowania, gospodarowaniem funduszem ryzyka, analizą zasad ochrony ubezpieczeniowej, kalkulacji składki i świadczeń, analizą kosztów oraz organizacją działalności ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenia społeczne:

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną ubezpieczeniową na wypadek starości, ryzyka utraty zdolności do zarobkowania bądź śmierci żywiciela rodziny, w ramach ubezpieczenia społecznego.

 

Ubezpieczenia zdrowotne:

Zajmuje się analizą systemu ubezpieczeń zdrowotnych państwa oraz oceną jego skuteczności, sprawności i efektywności; określa miejsce ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych – dobrowolnych i obowiązkowych; analizuje źródła finansowania i możliwości ich wzbogacenia; ocenia ryzyko i jego wpływ na koszty opieki zdrowotnej oraz rozpoznaje możliwości obniżenia kosztów.

Zadania, obowiązki:

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe:

- rozpoznawanie i pomiar ryzyka oraz określanie możliwości jego finansowania;
- przygotowywanie umowy ubezpieczeniowej, zabezpieczanie gwarancji jej realności;
- ocena jakości ochrony ubezpieczeniowej, kontrola jej realności i rzetelności;
- tworzenie i gospodarowanie funduszami ubezpieczeniowymi, finansowanie działalności prewencyjnej, prowadzenie reasekuracji;
- analiza kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej;
- prowadzenie marketingu ubezpieczeniowego; kierowanie zespołem pracowników realizujących zadania szczegółowe.

 

Ubezpieczenia społeczne:

- zapewnianie maksymalnego wpływu środków wynikających z poboru składek do funduszy ubezpieczeniowych;
- przyznawanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego emerytalnego, rentowego, wypadkowego lub chorobowego;
- realizacja wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
- organizowanie prewencji rentowej, w tym rehabilitacji leczniczej;
- opracowywanie prognoz oraz projektów planów finansowych funduszy ubezpieczeń społecznych oraz sprawozdawczości finansowej i statystycznej;
- zarządzanie finansami funduszy ubezpieczeń społecznych;

 

Ubezpieczenia zdrowotne:

- rozpoznawanie potrzeb społecznych w zakresie opieki zdrowotnej; ocena możliwości państwa dotyczących poziomu zabezpieczenia bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz jej organizacji i efektywności wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszu ubezpieczeń zdrowotnych;
- opracowywanie i wdrażanie efektywnego systemu gospodarowania funduszami ubezpieczeń zdrowotnych; dokonywanie kontroli i ocen jakości ochrony zdrowotnej społeczeństwa w całym kraju oraz w poszczególnych jego rejonach;
- przygotowywanie i wypełnianie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego; ocena ryzyka uiszczania składki przez ubezpieczonego lub przez jego pracodawcę oraz możliwości finansowania ryzyka;
- analiza porównawcza kosztów usług zdrowotnych świadczonych przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
- analiza kosztów infrastruktury administracyjno-ekonomicznej pośredniczącej w finansowaniu opieki zdrowotnej; analiza konstrukcji składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- rozpoznawanie możliwości i sposobów obniżania kosztów funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych; promowanie zdrowego stylu życia oraz badań profilaktycznych zmniejszających ryzyko zachorowań, a tym samym zmniejszenie kosztów leczenia.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (08.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Specjalistą ds. ubezpieczeń zostaje przeważnie osoba doświadczona z zakresu finansów bądź wykonująca wcześniej działalność agencyjną.

 

 

Wymagania stawiane najczęściej przez pracodawców:

- doświadczenie w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, finansowych,

- wykształcenie średnie (czasem wyższe),

- ambicja i nastawienie na realizację założonych celów sprzedażowych,

- umiejętność identyfikacji i analizy potrzeb klientów,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- wysoka kultura osobista i dobra prezencja,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!