Opis zawodu

obraz Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy

Dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń związanych z nieruchomością, kierując się zasadą bezstronności; wydaje opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Zadania, obowiązki:

- ustalanie z zamawiającym lub przy jego pomocy: celu wyceny, zakresu wyceny, stanu prawnego nieruchomości;

- dokonywanie oględzin nieruchomości i ewentualnych obmiarów;

- badanie przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego;

- badanie księgi wieczystej nieruchomości;

- uzyskiwanie informacji o nieruchomości z katastru nieruchomości (wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, odpowiednio do rodzaju wycenianej nieruchomości);

- badanie rynku nieruchomości z uwzględnieniem nieruchomości podobnych do wycenianej;

- dokonywanie wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;

- sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego;

- przekazywanie wyciągu z wykonanego operatu szacunkowego organom prowadzącym kataster nieruchomości, zawierającego określenie celu wyceny, opis nieruchomości oraz ich wartość.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Rzeczoznawca majątkowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Wymogi stawiane w Ustawie o gospodarce nieruchomościami:

Od 01.01.2014r. nastąpią zmiany w regulacji zawodu:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

- niekaralność za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

- posiadanie wyższego wykształcenia (nie wymagane magisterskie);

- ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego (nie dotyczy osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych, co potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie uczelni);

- odbycie co najmniej 6 miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Sprawdź artykuł: Weszła w życie I transza deregulacji


- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa

gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych,

znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa

skarbowe;

- posiadanie wyższego wykształcenia;

- ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego;

- odbycie praktyki zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

 

Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym należy uzyskać licencję zawodową i wpis do rejestru. Należy zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne (w 2013r.) wynosi w sumie 1300zł:

1) za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego (etap wstępny) - 300 zł;

2) w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, (egzamin):

a) za część pisemną egzaminu - 550 zł;

b) za część ustną egzaminu - 450 zł.

 

Następnie kandydat otrzymuje wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Z dniem wpisu do właściwego rejestru kandydat uzyskuje prawo wykonywania działalności zawodowej.

 

Wykształcenie dobrze przygotowujące do zdania egzaminu i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego można uzyskać na studiach podyplomowych.

Dostępne są jednoroczne studia podyplomowe wyceny lub szacowania nieruchomości.

Koszt za studiów to ok. 3000-4500zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 28.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/szacowanie-nieruchomosci.html,  http://www.transport.gov.pl/2-48241aea62a20-1532-p_1.htm, http://www.wsb.wroclaw.pl/studia-podyplomowe,sp-wycena-nieruchomoscihttp://ms.gov.pl).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!