Opis zawodu

obraz Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Wykonuje zawodowo czynności zmierzające do zawarcia przez inne osoby umów dotyczących: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części oraz innych umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Zadania, obowiązki:

- przyjmowanie ofert dotyczących pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ustalanie z zamawiającymi warunków nabycia/zbycia nieruchomości, warunków najmu/dzierżawy nieruchomości lub warunków innych zamówień mieszczących się w zakresie działalności zawodowej oraz zawieranie umów o pośrednictwo;

- dokonywanie oględzin nieruchomości i sporządzanie ich opisu;

- badanie stanu prawnego nieruchomości w oparciu o dokumenty dostarczone przez klientów i księgi wieczyste;

- zbieranie informacji o nieruchomościach z katastru nieruchomości i innych prawnie dopuszczonych źródeł;

- opracowywanie i upowszechnianie informacji o posiadanych ofertach;

- dokonywanie prezentacji nieruchomości;

- dokonywanie zabezpieczeń prawnych i finansowych transakcji;

- wskazywanie stronom umowy dokumentów niezbędnych do jej spisania;

- przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości i przedstawianie ich stronom;

- doprowadzanie stron umowy do spisania umowy notarialnej.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Pożądane umiejętności:

- obsługa programów komputerowych (typu MS Excel, bazy danych: MS Access, SQL), oraz programów do tworzenia prezentacji swoich wyników – np. Business Objects;

- dobra znajomość języków obcych (głównie angielski) – niezbędna w dużych firmach o zasięgu zagranicznym, oraz ze względu na słownictwo i pojęcia branżowe;

- prawo jazdy kat. B.

 

Od 01.01.2014r. nastąpi deregulacja zawodu:

- brak obowiązku wykształcenia wyższego, półrocznej praktyki zawodowej, egzaminu
- likwidacja licencji oraz wpisu na listę pośredników w obrocie nieruchomościami

Sprawdź artykuł: Weszła w życie I transza deregulacji


Wymogi stawiane w ustawie o gospodarce nieruchomościami:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa

gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych,

znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa

skarbowe;

- posiadanie wyższego wykształcenia;

- ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

- odbycie praktyki zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Aby zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomości należy uzyskać licencję zawodową i wpis do rejestru. Należy zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Opłata egzaminacyjna wynosi 400zł. 

Następnie kandydat otrzymuje wpis do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Z dniem wpisu do właściwego rejestru kandydat uzyskuje prawo wykonywania działalności zawodowej.

 

Wykształcenie dobrze przygotowujące do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami uzyskać można na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami/ pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Są to przeważnie jednoroczne studia, a ich koszt to ok. 3500-3700 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 28.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.uni.lodz.pl/studia/studium,tematyka,393, http://www.transport.gov.pl/2-48231ac29e1fc.htmhttp://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_podyp/?tpl=ps_posrednik_nieruchomosci, http://pprn.pl/?page_id=24http://ms.gov.pl).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!