Opis zawodu

obraz Makler papierów/giełd

Makler papierów/giełd

Makler papierów wartościowych

Nabywa i sprzedaje papiery wartościowe w imieniu swoim, osoby lub instytucji dającej zlecenie, prowadzi rachunki inwestycyjne klientów.

 

Makler giełd towarowych

Gromadzi informacje o towarach będących w obrocie kupna i sprzedaży, o cenach tych towarów, ustala ceny towarów będących w obrocie giełdy maklerskiej, pośredniczy w wyszukiwaniu i łączeniu ofert kupna (sprzedaży).

Zadania, obowiązki:

Makler papierów wartościowych

- oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie;
- nabywanie lub sprzedawanie papierów wartościowych we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie;
- nabywanie lub sprzedawanie papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek;
- zawieranie umów w zakresie prowadzenia oraz obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych klienta;
- przechowywanie papierów wartościowych;
- prowadzenie rozliczeń klienta z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych;
- przyjmowanie ofert kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdzie;
- pośredniczenie w dokonywaniu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji;
- pośredniczenie w nabywaniu znacznego pakietu akcji;
- wykonywanie zadań maklera specjalisty na podstawie umowy zawartej z emitentem.

 

Makler giełd towarowych

- przyjmowanie i zbieranie ofert i zleceń kupna (sprzedaży) towarów;
- sporządzanie ofert kupna (sprzedaży) towarów dla różnych odbiorców i klientów;
- znajomość cen towarów, ich właściwości oraz specyfikacji;
- sprawdzanie (każdorazowo) - po zebraniu oferty kupna - czy w zestawieniu towarów jest zawarta oferta sprzedaży, lub po zebraniu oferty sprzedaży - sprawdzanie, czy jest ona zawarta w zestawieniu oferta kupna;
- prowadzenie rozmów z klientami chcącymi sprzedać lub kupić towary i ustalanie warunków i sposobów przeprowadzenia transakcji;
- sporządzanie umowy pośrednictwa między klientami a przedstawicielem giełdy - maklerem (wiążącej klienta z giełdą);
- sporządzanie umów giełdowych wiążących strony zakupu (sprzedaży) oraz maklera towarów jako przedstawiciela giełdy maklerskiej - czuwanie nad prawidłowym sporządzeniem i przebiegiem kontraktu sprzedawca-odbiorca;
- negocjowanie z klientami ceny kupna (sprzedaży) możliwej do przyjęcia przez klientów i przez maklera jako pośrednika;ـ określanie warunków płatności, zysku, odbioru towarów, gwarancji na jakość towarów, gwarancji na odbiór towarów, sposobu transportu towarów;
- organizowanie - na życzenie klienta - transportu towarów (udzielanie informacji o firmach transportowych lub wyszukiwanie firmy transportowej);
- gromadzenie informacji o towarach (ich cenach, ilości, jakości) na giełdach krajowych i światowych;
- umieszczanie swoich ustalonych cen towarów na giełdzie maklerskiej;
- utrzymywanie stałego kontaktu z innymi maklerami swojej giełdy i giełd towarowych w kraju i przekazywanie informacji o cenach towarów i ich ilości na rynku maklerskim;
- przekazywanie informacji o cenach towarów, ofertach klientów do prasy (PAP, gazety lokalne i ogólnokrajowe);
- prowadzenie dokumentacji sporządzonych umów, kontraktów i ofert;
- obsługiwanie telefonów, telefaksów, komputerów, maszyn do pisania w celu: przekazywania informacji klientom, maklerom, dziennikarzom, ewidencjonowania rodzaju, ilości, jakości i cen towarów, sporządzania ofert, umów.


Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (06.06.2012)

obraz Makler papierów/giełd

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Nadzór nad działalnością maklerów sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

„Na listę maklerów może być wpisana osoba fizyczna:

1) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) która korzysta z pełni praw publicznych;

3) która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;

4) która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną dla maklerów papierów wartościowych.”

(Źródło: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo/maklerzy_papierow.html )

 

Opłata za egzamin wynosi 500 zł.

 

Następnie w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia egzaminu należy złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wpis na listę maklerów.

 

Przygotowanie do egzaminu zapewniają kursy przygotowawcze, na których zdobywa się wiedzę praktyczną i teoretyczną. Kursy trwają w okolicach 100 godzin, koszt od ok. 1500 do ponad 3000 zł.

 

 

Będąc już w zawodzie, makler powinien dbać o swój rozwój zawodowy, brać udział w kursach i szkoleniach z zakresu dialogu, sprzedaży.

 

Pracodawcy wymagają od kandydatów znajomości języka angielskiego, niekaralności, oraz często wykształcenia wyższego ekonomicznego i prawa jazdy kat. B.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 06.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/Maklerzy_papierow_wartosciowych_egzaminy/Informacje_dotyczace_egzaminow.html, http://www.irk-wse.pl/kursy/artykul/makler_papierow_wartosciowych ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!