Opis zawodu

obraz Księgowa/ Księgowy

Księgowa/ Księgowy

Ile zarabia w Polsce: 2650zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Wykonuje wszystkie czynności związane z księgowaniem operacji finansowych podmiotów gospodarczych, od momentu wpłynięcia dokumentu, do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego; oblicza i rozlicza wszystkie należne podatki od osób prawnych i osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne; zasiłki chorobowe i inne wypłacane w zakładzie pracy we własnym imieniu i w imieniu ZUS; prowadzi rachubę płac, wylicza strukturę wynagrodzenia i przygotowuje wymagane informacje o składnikach wynagrodzenia dla pracownika; rozlicza i ewidencjonuje koszty działalności wg ustalonych zasad; dokonuje terminowo rozliczeń księgowych podmiotu gospodarczego, czuwa nad realnością sald; prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową majątku trwałego oraz obrotu magazynowego; prowadzi konieczną ewidencję pozabilansową; sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności księgowych.

Zadania, obowiązki:

- organizowanie rachunkowości w podmiocie gospodarczym, instytucji publicznej i prywatnej;
- sporządzanie not księgowych na potrzeby ewidencji księgowej;
- kontrolowanie wpływów i pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowo-finansowych, stanowiących podstawę ewidencji operacji gospodarczych, kierowanie ich do kontroli merytorycznej;
- księgowanie operacji gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont; w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi;
- prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń spornych; ustalanie stanów: należności, zobowiązań, rozliczeń spornych odrębnie dla poszczególnych kontrahentów; wyodrębnianie, na potrzeby sprawozdawczości należności i zobowiązań krótko- oraz długoterminowych;
- sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych; pisemne ustalanie sald co najmniej raz w roku obrotowym ze swoimi kontrahentami;
- analizowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu należności; naliczanie odsetek za nieterminową regulację należności i roszczeń;
- rozliczanie zakupu materiałów, towarów i opakowań; sporządzanie właściwej dokumentacji księgowej i prawidłowe ewidencjonowanie oraz rozliczanie tych zakupów; kontrolowanie stanu zapasów, ich wycena zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie terminowych rozliczeń tych płatności z odpowiednimi instytucjami (właściwy urząd skarbowy, ZUS);
- dokonywanie terminowych płatności ze środków podmiotu gospodarczego, instytucji publicznej i prywatnej na rzecz kontrahentów, instytucji i osób fizycznych przygotowywanie miesięcznych informacji o składnikach wynagrodzenia dla każdego pracownika;
- prawidłowe archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych, płacowych i innych nośników informacji księgowych oraz urządzeń księgowych w okresach przewidzianych odpowiednimi przepisami;
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, informacji dodatkowej (także sprawozdań okresowych, zgodnie z potrzebami zakładu);
- ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (08.06.2012)

obraz Księgowa/ Księgowy

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Wymagania najczęściej stawiane przez pracodawców:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- znajomość programów finansowo-księgowych i MS Excel,

- znajomość języka angielskiego/ niemieckiego,

- dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

 

 

Międzynarodowe certyfikaty kwalifikacji:

Certyfikaty międzynarodowe istotne są dla specjalistów na najwyższych szczeblach, pracujących w środowisku międzynarodowym: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych, audytorów, dyrektorów audytu, specjalistów ds. finansów, analityków finansowych.

 

Szkolenia trwają od kilku miesięcy do nawet 4 lat. Student potwierdza wiedzę z określonych zagadnień egzaminami, których może być nawet kilkanaście. Koszt zdobycia certyfikatu może kosztować łącznie od ok. 10 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

 

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – kwalifikacja z dziedziny rachunkowości,

 

CIMA (The Charterem Institute of Management Accountants) - kwalifikacja z dziedziny rachunkowości zarządczej,

 

CFA (Chartered Financial Analyst) - kwalifikacja z dziedziny doradztwa inwestycyjnego,

 

CIA (Dyplom Certified Internal Auditor) - kwalifikacja z dziedziny audytu wewnętrznego.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.:http://www.bpp.pl, http://www.karierawfinansach.plhttp://www.careerwithdegree.com/accounting-and-finance-degree-description/ )

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Księgowa/ Księgowy - Opinia

Dodano: 03.06.2013
w przedsiębiorstwie
2500-2800 PLN
Poznań, Polska
W tym zawodzie jest już bardzo duża konkurencja, jest pełno studiujących na rachunkowości, finansach itd. Na początek trzeba zacisnąć pasa i bez...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (1)
Nierzetelna opinia (0)