Opis zawodu

Inspektor kontroli skarbowej

Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.

Zadania, obowiązki:

- przygotowywanie się do kontroli podmiotu gospodarczego, określonego upoważnieniem wydanym przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
- zawiadamianie kontrolowanego o zakresie, czasie i miejscu przeprowadzenia kontroli;
- badanie dokumentacji źródłowej dotyczącej tematu kontroli;
- polecanie i nadzorowanie czynności kontrolnych przez pracowników uczestniczących w kontroli (aspirantów);
- zabezpieczanie dowodów, zarządzanie przeprowadzenia inwentaryzacji, dokonywanie oględzin, zasięganie opinii biegłych, przesłuchiwanie niezbędnych świadków, legitymowanie osób - jeśli jest to niezbędne dla kontroli;
- zbieranie wszelkich materiałów dla prawidłowego wykonania kontroli;
- dokonywanie obliczenia należności dla budżetu państwa;
- dokumentowanie w formie protokołów materiału kontrolnego;
- przyjmowanie wyjaśnień bądź zastrzeżeń od kontrolowanego do protokołów, a następnie ustosunkowywanie się do ich treści w formie adnotacji;
- zapoznawanie kontrolowanego ze sporządzoną w toku kontroli dokumentacją i ustaleniami kontroli;
- opracowywanie wyniku kontroli, zawierającego ostateczne ustalenia oraz wnioski z kontroli i przedstawianie je kontrolowanemu;
- kierowanie not sygnalizacyjnych do właściwych jednostek lub organów;
- prowadzenie dochodzenia karno-skarbowego i formułowanie oskarżenia przeciwko osobom winnym uszczupleń podatkowych.


Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (08.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

„Pracę w wywiadzie skarbowym - zgodnie z art.42f ustawy o kontroli skarbowej - może podjąć osoba, która:

- posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

- ma nieposzlakowaną opinię i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;

- daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.”

 

 

„Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. przyjęcie podania o przyjęcie do pracy, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
  2. rozmowa kwalifikacyjna;
  3. postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  4. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy;
  5. badanie psychologiczne i psychofizjologiczne.”

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Źródło: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/wywiad-skarbowy/nabor

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!