Opis zawodu

obraz Doradca podatkowy

Doradca podatkowy

Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe.

Zadania, obowiązki:

- udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań;
- interpretowanie przepisów prawnych dotyczących podatków, dywidendy czy współdziałania ze wspólnikami polskimi i zagranicznymi;
- wyjaśnianie terminów prawnych związanych z podatkami, takich jak: odstąpienie, sprzedaż, wynajem, dzierżawa czy darowizna;
- prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
- opracowywanie strategii podatkowej przedsiębiorstwa, tzw. taxplanu;
- sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
- występowanie przed organami administracji jako pełnomocnik podatnika w sprawach jego zobowiązań podatkowych;
- wykonywanie zastępstwa procesowego podatnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych;
- korzystanie w takim przypadku z uprawnień radcy prawnego i adwokata;
- przechowywanie, przez wymagany przepisami okres, kopii sformułowanych na piśmie porad i opinii oraz wystąpień w imieniu podatników, m.in. w sprawach karnych skarbowych;


Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (06.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Doradca podatkowy musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu.

Aby zostać wpisanym na listę doradców podatkowych, należy spełniać poniższe warunki:

 

- posiadać zdolność do czynności prawnych,

- korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

- posiadać wyższe wykształcenie,

- odbyć w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,

- złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,

- złożyć wniosek o wpis na listę nie później niż w okresie 3 lat od złożenia egzaminu.

 

 

Egzamin

Kandydat zdaje egzamin pisemny i ustny, a w przypadku wyniku negatywnego może go powtarzać, ale nie częściej niż co 3 miesiące.

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej, opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu wynosi 600 zł.

 

Istnieje wiele firm prowadzących kursy przygotowawcze do egzaminu na doradcę podatkowego. Koszty takiego kursu to ok. 2700-3500 zł.

 

 

Praktyka

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, przyszły doradca podatkowy musi odbyć dwuletnią praktykę w kolejności:

1) w urzędzie skarbowym - przez okres 2 miesięcy;

2) w izbie skarbowej - przez okres 2 miesięcy;

3) w urzędzie kontroli skarbowej - przez okres 2 miesięcy;

4) u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego - przez okres 18 miesięcy.

 

 

Ślubowanie i wpis

Na końcu kandydat musi złożyć ślubowanie wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Wpis na listę wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 900 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.krdp.pl/strona.php/1190_egzamin.html, http://www.krdp.pl/posiedzenie.php/uchwala/932,  http://www.krdp.pl/strona.php/609_dla_kandydatow_na_doradce_podatkowego.html .

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!