Opis zawodu

obraz Doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny

W ramach odpłatnych usług domu maklerskiego świadczy pomoc, udzielając odpłatnie informacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi oraz zarządza na zlecenie cudzym pakietem papierów wartościowych.

Zadania, obowiązki:

- odpłatne udzielanie informacji o rynku papierów wartościowych, które potrzebne są klientowi do podejmowania decyzji inwestycyjnych;
- dostarczanie klientowi dokładnych sprawozdań na temat interesów podejmowanych wraz z nim i na jego rzecz;
- przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych dla klientów;
- przeprowadzanie analiz finansowych rynku kapitałowego;
- podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych i papierów wartościowych, zapisanych na rachunkach zleceniodawcy (zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie);
- udzielanie pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji (doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi).


Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (05.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Doradca inwestycyjny musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu.

Aby zostać wpisanym na listę doradców inwestycyjnych, należy spełniać poniższe warunki:

 

- posiadać zdolność do czynności prawnych,

- korzystać z pełni praw publicznych,

- nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi,
- złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę,

- złożyć wniosek o wpis na listę nie później niż w okresie 3 miesięcy od złożenia egzaminu.

 

 

Wpisu na listę doradców dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Egzamin składa się z:

  • etapu pierwszego - testu egzaminacyjnego,
  • etapu drugiego - egzaminu pisemnego,
  • etapu trzeciego -egzaminu pisemnego.

 

Za każdy etap należy wnieść opłatę 500 zł.

 

 

Wiele firm szkoleniowych oferuje kursy przygotowawcze na doradcę inwestycyjnego, na których zdobywa się praktyczną i teoretyczną wiedzę, niezbędną do zdania egzaminu.

 

Przykładowo kurs może trwać 80 godzin i kosztować 4000 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 07.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/Doradcy_inwestycyjni_egzaminy/Informacje_dotyczace_egzaminow_di.html, http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo/doradca_inwestycyjny.html, http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=728AA9BD1C8450D28B883CFCCA0500D5?id=WDU20091871452&type=2, http://www.makler.edu.pl/kursdoradcy.html )

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!