Opis zawodu

obraz Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy

Agenci ubezpieczeniowi oferują i sprzedają ubezpieczenia, czyli zawierają umowy w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystwa ubezpieczeniowego) z nowymi oraz stałymi klientami w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Zadania, obowiązki:

- organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie akwizycji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń;
- opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert ubezpieczenia;
- przyjmowanie od klientów ofert i wniosków o ubezpieczenie;
- dokonywanie oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia;
- obliczanie i ustalanie wysokości składek dla otrzymanych i przyjętych wniosków o ubezpieczenie;
- zawieranie umów ubezpieczenia, opracowywanie i dostarczanie dokumentów klientowi;
- inkasowanie należnych ubezpieczycielowi składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia;
- sporządzanie i dostarczanie ubezpieczycielowi ustalonych przez niego informacji, dokumentów i sprawozdań;
- udzielanie klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem.


Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (08.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

„Za agentów ubezpieczeniowych uznaje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego, które podpisały umowy agencyjne z zakładami ubezpieczeń i zostały wpisane do Rejestru agentów ubezpieczeniowych.”

(źródło: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo/dzialalnosc_agencyjna.html )

 

Aby uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego należy odbyć szkolenie oraz zdać egzamin w danej firmie ubezpieczeniowej*.

Osoby nie posiadające żadnych szkoleń muszą odbyć pełny kurs - 152 godziny.

 

* - Agent w przeciwieństwie do brokera, nie musi składać państwowego egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną KNF!

 

Następnie zakład ubezpieczeń składa wniosek do KNF o wydanie licencji dla nowego agenta. Musi to zrobić w ciągu 14 dni od zawarcia z kandydatem umowy agencyjnej.

Opłata skarbowa wynosi ok. 110 zł.

 

Będąc już w zawodzie, agent powinien dbać o swój rozwój zawodowy, brać udział w kursach i szkoleniach z zakresu dialogu, sprzedaży, i innych.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 05.01.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo/dzialalnosc_agencyjna.html).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!