Opis zawodu

obraz Wychowawca w placówkach pozaszkolnych

Wychowawca w placówkach pozaszkolnych

Planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad grupą dzieci lub młodzieży w świetlicy, bursie, internacie, domu dziecka, ośrodku wychowawczym, pogotowiu opiekuńczym, przestrzegając praw określonych w Konwencji o prawach dziecka oraz współdziałając z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami, w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju, a także pomocy w trudnych sytuacjach.

Zadania, obowiązki:

- planowanie działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci lub młodzieży w klasie, świetlicy szkolnej, bursie, internacie, domu dziecka, ośrodku wychowawczym lub pogotowiu opiekuńczym;

- organizowanie harmonogramu (dnia, tygodnia, miesiąca) pobytu dzieci i młodzieży w placówce;

- sprawowanie nadzoru nad realizacją planu zajęć wychowanków, a w szczególności: nadzorowanie i pomoc w nauce i przygotowaniu zadań domowych, nadzorowanie i pomoc w spożywaniu posiłków, a w przypadku placówek opieki całkowitej

także w czynnościach samoobsługowych, tj. myciu się, sprzątaniu itp.;

- nadzorowanie i pomoc w przypadku choroby, wizyt lekarskich i innych czynnościach związanych z ochroną zdrowia;

- organizowanie i nadzorowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynku i rozrywki;

- udzielanie wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych i życiowych wychowanków, poprzez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych poświęconych omawianiu problemów współżycia w grupie i innych interesujących dla wychowanków tematów;

- współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi w zakresie pomocy dzieciom lub młodzieży w trudnych przypadkach;

- prowadzenie pomiaru diagnostycznego zjawisk i procesów zachodzących w grupie wychowanków, stosowanie technik socjometrycznych i innych oraz dokumentacji tych pomiarów;

- prowadzenie dokumentacji pracy wychowawcy z grupą;

- współdziałanie z rodzicami lub opiekunami wychowanków zakresie potrzeb rozwojowych, postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych, organizowanie systematycznych spotkań, odbywanie wizyt w domu wychowanka, sporządzanie wywiadów środowiskowych;

- prowadzenie pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, pogadanek itp.;

wspieranie rodziców niewydolnych wychowawczo poprzez samodzielne prowadzenie doradztwa indywidualnego lub współdziałanie z poradniami specjalistycznymi;

- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zgłaszanie rozpoznanych przypadków do instytucji i organizacji udzielających wsparcia, tj. zasiłków, stypendiów, pomocy socjalnej rodzinie;

- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci w zakresie zapewnienia wychowankom realizacji praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, w szczególności w sprawach dotyczących adopcji, usamodzielnienia się wychowanków domów dziecka, ochrony zdrowia, współdziałanie z sądami, policją, ośrodkami adopcyjnymi, władzami samorządowymi.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Wychowawca w placówkach pozaszkolnych

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Odpowiednio do rodzajów placówek, kandydat powinien posiadać odpowiedni zakres umiejętności (ośrodki kulturalne, sportowe).

 

Możliwe jest również podjęcie pracy z dowolnym wykształceniem wyższym (preferowane nauki społeczne i humanistyczne) oraz ukończonym dodatkowo przygotowaniem pedagogicznym.

 

Przygotowanie pedagogiczne oznacza odpowiedni kurs, który odbyć można w placówkach doskonalenia zawodowego, bądź jako studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego.

 

Musi obejmować nie mniej niż 270 godzin zajęć teoretycznych, oraz nie mniej niż 150 godzin praktyki.

 

Koszt kursu wynosi ok. 1000 zł.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 26.07.2012r. Informacje o kursach i kosztach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników (m.in.: http://www.pwsztar.edu.pl, http://www.psychologia.amu.edu.pl, http://www.technik.slupsk.plhttp://www.wsb.net.pl/kurs-pedagogiczny).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!