Opis zawodu

obraz Instruktor nauki jazdy

Instruktor nauki jazdy

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Prowadzi naukę kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem dla określonej kategorii uprawnień - na kursach prowadzonych przez ośrodki szkolenia kierowców i motorniczych, w szkołach, w celu wykształcenia u słuchaczy (uczniów) umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem w zakresie wymagań egzaminacyjnych.

Zadania, obowiązki:

-prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach programowych, kursach nauki kierowania pojazdem oraz kursach dokształcających dla określonej kategorii prawa jazdy (kat. A, B, C, D, E i T oraz trolejbusowej), ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawne opanowanie umiejętności w zakresie: rozmieszczenia przyrządów przeznaczonych do sterowania pojazdem, przygotowania się do jazdy, uruchamiania silnika, ruszania i zatrzymywania pojazdu, jazdy po prostej i łuku (do przodu i do tyłu) oraz zatrzymywania pojazdu w określonych miejscach, parkowania pojazdu, ruszania pod górę i zawracania na drodze o ograniczonej szerokości, jazdy w ruchu miejskim, jazdy w ruchu zamiejskim;

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach kształcących w zawodach o kierunku samochodowym, rolniczym itp. w zakresie kategorii A, B, C i T, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ww. umiejętności;

- prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach dla motorniczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opanowanie umiejętności w zakresie: przygotowania wagonu (wagonów) tramwajowych do jazdy, uruchamiania wagonu, jazdy wstępnej po torze w zajezdni tramwajowej (ruszanie i zatrzymywanie), manewrowania, jazdy w ruchu miejskim;

- prowadzenie zajęć zgodnie z wymogami współczesnej metodyki i z uwzględnieniem poziomu intelektualnego uczniów i słuchaczy;

- zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dróg i pieszych podczas prowadzenia zajęć;

- dbanie o prawidłowy stan techniczny pojazdów, na których prowadzone jest szkolenie;

- poprawna eksploatacja i terminowe wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych pojazdów używanych do nauki jazdy;

- rygorystyczne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas prowadzenia zajęć.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Koszt kursu na instruktora wynosi ok. 2000zł lub więcej.

 

Aby rozpocząć kurs należy spełniać wymogi oraz posiadać następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej - kserokopia dokumentu - oryginał do wglądu;

- prawo jazdy danej kategorii min. 3 lata - kserokopia dokumentu - oryginał do wglądu;
- prawo jazdy danej kategorii min. 2 lata - kserokopia dokumentu - oryginał do wglądu;
(od 23.08.2013r. obowiązuje zmiana w regulacji zawodu) 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – badanie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

- zaświadczenie potwierdzające, że osoba nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;

- zaświadczenie o niekaralności z sądu.

 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po czym otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu i z kompletem dokumentów zapisuje się na egzamin państwowy.

 

Koszt egzaminu państwowego to 80zł teoretyczny, oraz 100-160zł praktyczny.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu państwowego:

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,

- zdjęcie,

- dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

- zaświadczenie (kopia prawa jazdy) potwierdzające posiadanie przez okres co najmniej 3 lat co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem (od 23.08.2013r. obowiązuje zmiana w regulacji zawodu),

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - jako instruktor nauki jazdy,

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - jako instruktor nauki jazdy,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku karalności za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,

- dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 28.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.:http://www.oes.krakow.pl/?osk=kursy_instruktora_nauki_jazdy, http://www.high.com.pl/szkolenia-kursy/kurs-instruktor-nauki-jazdy/instruktor-nauki-jazdyhttp://ms.gov.pl ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!