Opis zawodu

obraz Urbanista, Planista przestrzenny

Urbanista, Planista przestrzenny

Prowadzi badania i studia, opracowuje programy i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji miast lub ich części oraz innych jednostek sieci osadniczej; nadzoruje realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zadania, obowiązki:

- prowadzenie i koordynacja wielospecjalistycznych projektów planów zagospodarowania przestrzennego;

- określanie sposobów zagospodarowywania miast i innych jednostek sieci osadniczej oraz opracowywanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

- prowadzenie studiów i analiz oraz ocena warunków środowiska przyrodniczego (geologicznych, hydrograficznych, fizjograficznych i areosanitarnych);

- prowadzenie analiz i prognoz oraz ocena warunków społecznych na terenach zurbanizowanych (demograficznych i socjologicznych);

- prowadzenie badań i analiz historycznych układów miast w zakresie kompozycji urbanistycznej i określanie warunków do projektów planów zagospodarowania przestrzennego;

- prowadzenie analiz ekonomicznych i opracowań programów budowy, rozbudowy i modernizacji miast;

- prowadzenie studiów i opracowań projektowych powiązań i sieci komunikacyjnych oraz systemów transportu;

- prowadzenie studiów i opracowań projektowych uzbrojenia inżynieryjnego miast;

- nadzór merytoryczny nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i innych jednostek sieci osadniczej;

- opracowywanie opinii o planach i elementach planów zagospodarowania przestrzennego, doradztwo w zakresie funkcjonowania przestrzennego miast i gospodarowania gruntami (terenami);

- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;

- nadzorowanie innych pracowników.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Urbanista, Planista przestrzenny

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby liczyć się na rynku pracy dobrze jest ukończyć studia II-go stopnia, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Pracodawcy z biur projektowych często wymagają również znajomości różnych języków obcych, w zależności od krajów z nimi współpracujących.

 

Osoby chcące pełnić samodzielną działalność zawodową muszą należeć do Polskiej Izby Urbanistów.

Członkowstwo możliwe jest również dla osób posiadających wykształcenie wyższe w innej dziedzinie. Muszą one wówczas spełniać większe wymagania (dłuższe praktyki, egzamin).

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, członkiem Izby Urbanistów mogą zostać osoby, które:

„posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunkach architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna, a także doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie dwuletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną.”

 

Członkowstwo uzyskać mogą również osoby które „posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż określone w pkt 3 (wyżej wymienione), które w obowiązującym programie nauczania realizują zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką lub gospodarką przestrzenną w wymiarze co najmniej 90 godzin, uzupełnionych studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, a także doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną.”

 

Dodatkowo również osoby, które „posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż określone w pkt 3 i 4 (dowolnej dziedziny), uzupełnionych studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, mają doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną, a także złożyły egzamin ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie urbanistyki.”

 

Ostatnia aktualizacja danych – 14.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://piib.org.pl/index.php/samorzpd-zawodowy-w-budownictwie-aktyprawne-77/583-ustawa-z-dnia-15-grudnia-2000-r-o-samorzpdach-zawodowych-architektiniynierudownictwa-oraz-urbanist, http://www.izbaurbanistow.pl/index.php?strona=81, http://prawo.rp.pl/artykul/838825,938395-Deregulacja-zawodu-urbanisty.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!