Opis zawodu

obraz Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany

Dokonuje oceny systemu technicznego budynków i obiektów budowlanych, zarówno nowych, jak i eksploatowanych lub wyeksploatowanych; ocenia proces budowy z punktu widzenia sztuki budowlanej i zasad bezpieczeństwa publicznego; wydaje opinie o użytych do budowy materiałach; określa ewentualne przyczyny katastrof budowlanych.

Zadania, obowiązki:

- zapoznawanie się z obiektem, dokumentacją techniczną i dziennikiem budowy;

- wykonywanie niezbędnych odsłonięć i odkuć, np. stropów i ścian, odkopanie fundamentów dla umożliwienia dokonania oceny ich stanu technicznego;

- w razie potrzeby, sprawdzanie obliczeń statycznych i ich zgodności z Polskimi Normami;

- wydawanie opinii w sprawie ewentualnych odstępstw od obliczeń normatywnych;

- sprawdzanie w kontrolowanym obiekcie lub w dzienniku budowy procesu budowy i montażu, zgodności z planowanym przebiegiem budowy;

- ocena użytych materiałów i ich zgodności z dokumentacją techniczną;

- określanie stopnia zużycia wyeksploatowanych obiektów;

- dokonywanie oceny opłacalności przeprowadzonego remontu, zwłaszcza remontu kapitalnego;

- ocena zabezpieczenia nieużytkowanych obiektów;

- wydawanie opinii o przyczynach katastrof budowlanych;

- opiniowanie przestrzegania zasad bhp na budowie;

- opiniowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego uzyskać może osoba wysoko wykwalifikowana i doświadczona w danym zakresie budownictwa, posiadająca już uprawnienia bez ograniczeń.

 

Rzeczoznawcą budowlanym, zgodnie z art. 15 ust. 1 Prawa budowlanego, może być osoba,

która:

1) korzysta w pełni z praw publicznych,

2) posiada:

a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub

inżyniera architekta,

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,

d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

 

Należy złożyć wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych. Oprócz wniosku należy dołączyć:

a) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

b) odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń,

c) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

d) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

e) życiorys zawodowy,

f) dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,

g) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

h) dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym

rzeczoznawstwem,

i) kartę osobową. Wzór karty osobowej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

Koszt postępowania kwalifikacyjnego to 1200zł, wnoszony na rachunek bankowy danej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 20.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.opl.piib.org.pl/uprawnienia-budowlane/rzeczoznastwo-budowlane.html, http://zachodniopomorska.iarp.pl/pokaz.php?id=26, http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz_kat.php?k1=5, http://piib.org.pl/pliki/kkk/reg_post_kw_nad_rzecz_bud.pdf).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!