Opis zawodu

obraz Geodeta, Kartograf, Inżynier geodeta

Geodeta, Kartograf, Inżynier geodeta

Inżynierowie geodeci i kartografowie stosują metody i techniki miernicze do ustalania dokładnego położenia naturalnych złóż lub granic gruntów, mórz, obszarów podziemnych i ciał niebieskich; przygotowują lub korygują odwzorowania cyfrowe, graficzne i fotograficzne; sporządzają plany i mapy.

Zadania, obowiązki:

- pomiary i opisywanie powierzchni terenu dla różnych celów, włączając w to wykonawstwo map, prace budowlane lub ustalanie granic własności;

- miernictwo kopalń, wykreślanie podziemnych powierzchni, ustalanie dokładnego położenia różnych złóż, wykonywanie wykresów i map na potrzeby wydobycia;

- pomiary mórz, łożysk rzek i jezior, wykreślanie powierzchni podwodnych, ustalanie dokładnego położenia różnych nierówności i złóż, wykonywanie wykresów i map używanych w szczególności do określenia żeglownych wód i kanałów oraz w planowaniu budownictwa konstrukcji morskich;

- planowanie i prowadzenie lotniczych pomiarów fotograficznych;

- analizowanie fotografii lotniczych i innych danych uzyskanych z pomiarów bezpośrednich i zdalnych, celem przygotowania i korygowania map tematycznych;

- studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych, estetycznych i ekonomicznych aspektów produkcji map;

- utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji z innymi odpowiednimi specjalistami;

- przygotowywanie referatów naukowych i raportów technicznych;

- wykonywanie prac pokrewnych;

- nadzorowanie innych pracowników.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Geodeta, Kartograf, Inżynier geodeta

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Do wykonywania zawodu geodety konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim. 

Po uzyskaniu takiego wykształcenia należy zdobywać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne, dzięki czemu z czasem otrzymuje się od pracodawców coraz większe i bardziej odpowiedzialne zlecenia. Szanse na takie zlecenia rosną jednak bardziej w przypadku osób, które zdobędą wykształcenie wyższe (studia geodezji i kartografii), niż osoby z wykształceniem średnim (technikum geodezji).Uprawnienia zawodowe

Po zdobyciu odpowiedniej praktyki zawodowej uzyskać można uprawnienia, pozwalające na samodzielne wykonywanie zawodu w pewnych zakresach (własna działalność gospodarcza).

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się obecnie w następujących zakresach:

- geodezyjne pomiary podstawowe;

- geodezyjna obsługa inwestycji;

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

- geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

- redakcja map;

- fotogrametria i teledetekcja.

Od 23.08.2013r. nastąpiły zmiany w regulacji zawodu:
Do uzyskania uprawnień zawodowych w powyższych zakresach wymagane jest:

- zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- zaświadczenie o niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw,

- posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego, przy wykształceniu wyższym 2 lata, przy wykształceniu średnim 6 lat,

- zniesiono egzamin; aktualnie wymagany jest wpis do rejestru, dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień.
 

 

Aby zdobyć powyższe uprawnienia wymagane jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego, oraz złożenie egzaminu. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim

Egzamin na uprawnienia składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny - składa się z części testowej i szczegółowej. Część testowa obejmuje zagadnienia ogólne, których znajomość wymagana jest od wszystkich uczestników egzaminu. Część szczegółowa to trzy pytania "opisowe" związane bezpośrednio z zakresem uprawnień.

Jednorazowo można zdobyć uprawnienia tylko w jednym zakresie.

Koszt egzaminu to 1000zł.

 

Wobec młodego kartografa, na stanowiskach zajmujących się edycją map, baz danych, pracodawcy wymagają umiejętności pracy na narzędziach GIS takich jak: ArcGIS, MapInfo, AutoCAD, Geomedia, Microstation.

Oprócz tego często wymagana jest znajomość języka angielskiego.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 28.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.gugik.gov.pl/geodezja/uprawnienia-zawodowe, http://www.gisplay.pl/geodezja/uprawnienia-geodezyjne.htmlhttp://ms.gov.pl ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!