Opis zawodu

obraz Architekt

Architekt

Ile zarabia w Polsce: 3500zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie wyników prac z innych dziedzin: inżynierii budowlanej, materiałowej i sanitarnej, ergonomii, socjologii, psychologii, ekonomiki budownictwa itp.

Zadania, obowiązki:

- prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja obiektów i projektowanych działek, określanie stanu prawnego, uwarunkowań zewnętrznych i urbanistycznych;

- opracowywanie programu funkcjonalno-jakościowego i funkcjonalno-przestrzennego projektowanych obiektów;

- podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;

- opracowywanie założeń do projektów branżowych (konstrukcje, instalacje sanitarne, elektryczne, technologia, ochrona ppoż., akustyka), a po uzyskaniu powyższych zapewnienie możliwości ich realizacji w projektowanym obiekcie;

- prowadzenie i koordynowanie pracy przy projektach wielobranżowych;

- nadzór nad procesem legislacji poszczególnych faz projektu;

- opracowywanie projektów od strony plastyczno-przestrzennej;

- projektowanie bezpośredniego otoczenia obiektu i zagospodarowania jego działki;

- zapewnianie związków funkcjonalnych, przestrzennych i krajobrazowych projektowanego obiektu z otoczeniem;

- prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu;

- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;

- nadzorowanie innych pracowników.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Architekt

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Aby liczyć się na rynku pracy dobrze jest ukończyć studia II-go stopnia, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Pracodawcy z biur projektowych często wymagają również znajomości różnych języków obcych, w zależności od krajów z nimi współpracujących.

 

Aby podjąć samodzielną działalność zawodową należy zdobyć odpowiednie uprawnienia oraz posiadać udokumentowaną praktykę.

Uprawnienia nadaje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Egzamin zdawać można w odpowiednich dla regionu Okręgowych Izbach Architektów.

 

Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wymogi do egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń:

  • Odpis dyplomu,
  • Życiorys zawodowy,
  • Książkę praktyki zawodowej,
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (w oryginale),
  • Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,
  • Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  • Kopia Dowodu Osobistego potwierdzona przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP z oryginałem.

 

Egzamin odbywa się dwa razy w roku, składa się z części pisemnej i ustnej, koszt postępowania kwalifikacyjnego to 1500zł (w 2 ratach po 750zł).

 

Ostatnia aktualizacja danych – 14.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.mpoia.pl/index.php/uprawnieniabudowlanelewa, http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=209, http://mazowiecka.iarp.pl/article/show/2/Uprawnienia).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Architekt - Opinia

Dodano: 05.06.2013
3000-4000 PLN
Gdańsk, Trójmiasto, Polska
Kiedyś architekt był bardziej elitarnym zawodem, była opinia że musi zarabiać kupe kasy. Dużo się zmieniło oczywiście przez nadwyżkę studentów. Po...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (0)
Nierzetelna opinia (0)