Opis zawodu

obraz Referent/ Pracownik biurowy, administracyjny

Referent/ Pracownik biurowy, administracyjny

Ile zarabia w Polsce: 1400zł netto (wyliczone z 1 opinii)

Wykonuje czynności administracyjne związane z utrzymaniem pomieszczeń, sprzętu, urządzeń w stanie zapewniającym prawidłową organizację i przebieg pracy w biurze; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi; sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe; obsługuje maszyny techniki biurowej, takie jak: maszyny do pisania, maszyny liczące, telefony, faksy.

Zadania, obowiązki:

Pracownik biurowy

- zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników, zawierających imię i nazwisko, adres itp.;

- prowadzenie rejestrów dotyczących urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenia diet, zasiłków rodzinnych;

- prowadzenie rejestru wydruków związanych z obsługą pracowników;

- prowadzenie listy adresowej, pocztowej i telefonicznej;

- przyjmowanie korespondencji: zapisywanie, rozdzielanie jej na poszczególne komórki w przedsiębiorstwie i pojedyncze osoby;

- prowadzenie dokumentacji prawnej i dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych przedsiębiorstwa;

- organizowanie przepływu informacji między dyrektorem a instytucją lub osobą prywatną (klientem);

- uzgadnianie spotkań klientów z dyrektorem, w razie potrzeby odwoływanie i ustalanie nowych terminów;

- pomoc w organizowaniu spotkań, narad, konferencji;

- kupowanie materiałów, druków, sprzętu biurowego;

- kompletowanie, kontrolowanie i porządkowanie aktów prawnych i dokumentów przedsiębiorstwa;

- obsługiwanie urządzeń techniki biurowej, takich jak: maszyny do pisania, kserokopiarki;

- organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń.

 

Pracownik administracyjny

- stosowanie przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych i etycznych, elementów psychologii społecznej i socjologii;

- rozpoznawanie istoty funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej;

- rozpoznawanie procesów gospodarczych w kategoriach systemowych oraz stosowanie zasad organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych;

- posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową;

- przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urzędu oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- wskazywanie ścieżki postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej;

- rozpoznawanie problemów interesantów oraz rozwiązywanie ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi;

- gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i wykorzystywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych;

- stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach oraz przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów;

- prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji;

- przygotowywanie narad, zebrań, konferencji, sesji itp.;

- wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej;

- organizowanie i nadzorowanie usług wykonywanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze;

- posługiwanie się przynajmniej jednym językiem obcym w kontaktach z partnerami zagranicznymi.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (11.06.2012)

obraz Referent/ Pracownik biurowy, administracyjny

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

Pracodawcy najczęściej wymagają co najmniej średniego wykształcenia, zdolności organizacyjnych, odpowiedzialności i wysokiej kultury osobistej (poprawne wysławianie się, miła aparycja). Ponadto wymagana jest biegła obsługa sprzętu komputerowego, drukarek, skanera, oraz programów biurowych.

 

W przypadku pracy w przedsiębiorstwie posiadającym kontakty międzynarodowe wymagana jest komunikatywna znajomość języków obcych (często angielski, niemiecki, rosyjski, norweski).

 

Ostatnia aktualizacja danych – 24.10.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy.

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Referent/ Pracownik biurowy, administracyjny - Opinia

Dodano: 07.01.2013
w przedsiębiorstwie
1300-1500 PLN
Szczecin, Polska
Praca polega przede wszystkim na kontakcie z klientem. Referent przyjmuje zgłoszenia telefonicznie o usterkach systemów alarmowych i przekazuje...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (1)
Nierzetelna opinia (0)