Opis zawodu

obraz Strażnik miejski

Strażnik miejski

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane

Jako mianowany pracownik samorządowy strzeże porządku i bezpieczeństwa publicznego (funkcjonariusz publiczny), dysponując wyposażeniem technicznym w postaci osobistego uzbrojenia, środków transportu i łączności, urządzeń do zatrzymywania ruchu pojazdów oraz środków obezwładniających.

Zadania, obowiązki:

- ochrona w miejscach publicznych życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami, jeśli ochrona taka nie jest prawnie zastrzeżona do kompetencji innej służby publicznej (np. ochrona portów lotniczych);

- ogólna ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej (miejskiej) i w ruchu drogowym;

- wykrywanie wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, z wyjątkiem prowadzenia dochodzeń w trybie ustawowym;

- systematyczna kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

- pouczanie, ostrzeganie naruszycieli prawa i karanie ich mandatami;

- kierowanie wniosków o ukaranie do sądów;

- informowanie odpowiednich władz, instytucji lub służb publicznych o dostrzeżonych nieprawidłowościach, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli oraz mienia, a zwłaszcza o zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym o zagrożeniach ekologicznych;

- powiadamianie organów prokuratury lub policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstw lub wykroczeń;

- informowanie pogotowia ratunkowego o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, zwłaszcza jeśli osoby te znajdują się w miejscach publicznych;

- dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie tych osób bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu lub stanowiłoby rażące naruszenie porządku publicznego;

- asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych lub porządkowych podejmowanych przez inne organy samorządu terytorialnego (np. przy pobieraniu opłat i podatków lokalnych, doręczaniu korespondencji urzędowej, ogłaszaniu zakazów lub nakazów itp.);

- stała współpraca z miejscową policją na zasadach określonych w stosownych przepisach, a zwłaszcza stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na danym terenie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, koordynacja rozmieszczania służb patrolowych i wspólne zapewnianie porządku;

- ustalenie - z własnej inicjatywy lub na żądanie pokrzywdzonego - tożsamości osób, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (09.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

W Straży Miejskiej pracę może podjąć osoba spełniająca wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.

Zasady naboru określone są w Ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  nr 223, poz. 1458).

Strażnicy miejscy przechodzą okresowe badania lekarskie i psychologiczne, mogą być kierowani na sprawdzian umiejętności fizycznych.

 

Wymagania stawiane kandydatom na strażników miejskich:

- skończone 21 lat,

- co najmniej średnie wykształcenie,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- nienaganna opinia,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Atutem jest posiadanie prawa jazdy kat. B, znajomość języków obcych.

 

 

Rekrutacja do Straży Miejskiej

 

Oferty pracy  zamieszczane są w lokalnych witrynach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej, w tradycyjnych mediach oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Straży Miejskiej.

 

Kandydat musi złożyć komplet dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań.

Jego aplikacja zostanie rozpatrzona i sprawdzona pod kątem wymagań.

 

Kandydat który zakwalifikował się zostaje wezwany do uczestnictwa w kolejnych etapach rekrutacji.

 

  1. Test wiedzy

Test obejmuje ogólne wiadomości o Straży Miejskiej (obowiązki, uprawnienia, akty prawne), mieście i Polsce. Dotyczy min. topografii miasta, wiedzy o społeczeństwie i historii miasta.

 

  1. Test sprawności fizycznej

W zależności od jednostki zadania mogą się nieznacznie różnić, jednak każdy test ma na celu sprawdzić warunki fizyczne i sprawność ruchową kandydata.

Mogą to być:

- siady z leżenia tyłem (brzuszki),

- uginanie ramion (pompki),

- przysiady,

- bieg wahadłowy,

- przewroty w przód i tył.

 

  1. Rozmowa kwalifikacyjna
  2. Badania psychologiczne
  3. Badania lekarskie

 

Następnie zostaje podjęta decyzja o zatrudnieniu kandydata, a przyjęty aplikant kierowany jest na 3-miesięczne szkolenie.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 03.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86017.asp, http://www.strazmiejska.kei.pl/funkcjonariusz-sm.html, http://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-15155-rekrutacja_na_stanowiska_3_aplikantow_w.html ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!