Opis zawodu

obraz Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane
Ile zarabia w Polsce: 1133zł netto (wyliczone z 3 opinii)

Wykonuje pracę w zakresie ochrony osób i mienia, to jest podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej i działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz działania nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Zadania, obowiązki:

- ochrona życia i zdrowia powierzonych osób i zapobieganie zamachom na te osoby ;

- ochrona mienia podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych przed kradzieżą, rabunkiem lub dewastacją;

- konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;

- strzeżenie dostępu do tajemnicy firmy;

- zapewnianie porządku wewnątrz obiektów, w których odbywają się imprezy masowe;

- niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren chroniony;

- zapobieganie, rozpoznawanie i wykrywanie zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej;

- kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej;

- organizowanie i nadzorowanie wykonywania usług w zakresie ochrony osób i mienia;

- prowadzenie dokumentacji gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia i innej;

- sporządzanie planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;

- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji, sporządzanie dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji;

- organizowanie współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi);

- stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz stosowanie technik samoobrony i interwencyjnych;

- posługiwanie się bronią palną;

- wykonywanie niezbędnych czynności informacyjno-organizacyjnych oraz zabezpieczanie miejsca po zaistnieniu zdarzenia (przestępstwa), w granicach chronionego obiektu i obszaru;

- zawieranie umów w zakresie ochrony osób i mienia;

- udzielanie pomocy przedlekarskiej;

- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego osób i mienia w celu doskonalenia umiejętności zawodowych podległych pracowników ochrony.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (09.06.2012)

obraz Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

 

Pracownik ochrony bez licencji.

Aktualnie wiele jest ogłoszeń dotyczących pracy ochroniarskiej bez licencji. Są to w większości oferty ochrony obiektów handlowych (centra handlowe, duże sklepy sieciowe), polegające na utrzymaniu porządku i sprawowania nadzoru na ich terenie.

Oferty mogą dotyczyć również pracy przy recepcji/ portierni, a także nocnej ochrony obiektów.

 

 

Pracownik ochrony określony przepisami.
 

 

Od 01.01.2014r. nastąpi zmiana regulacji zawodu ochroniarza:

 

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ukończyła 21 lat;

3) ukończyła co najmniej gimnazjum;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji;

7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Spełnienie wymogu w pkt. 8) potwierdza m.in.:

- dyplom kwalifikacji zawodowych w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia,

- świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej,

- zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

 

 

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ukończyła 18 lat;

3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji;

7) posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego.

 

Odpowiednie kwalifikacje określają licencje pracownika ochrony, do których uzyskania przygotowują szkoły policealne oraz firmy szkoleniowe. Dyplomy poświadczające ukończenie nauki dają możliwość złożenia wniosku o wydanie licencji i podejścia do egzaminu, we właściwej ze względu  na miejsce zamieszkania Komendy Wojewódzkiej Policji.

 

Szkoły policealne realizują 2-letni program nauczania na kierunku Technik ochrony. Ukończenie szkoły umożliwia ubieganie się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym. Wpisu na listy dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania komendant wojewódzki Policji.

Dane osób, które w dniu 31 grudnia 2013 r. posiadały ważne licencje pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, właściwy komendant wojewódzki Policji wpisuje na listy pracowników kwalifikowanych

 

Ostatnia aktualizacja danych – 28.08.2013r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.szczecin.kwp.gov.pl/licencja-pracownika-ochrony-fizycznej-i, http://www.szczecin.kwp.gov.pl/licencja-pracownika-zab-technicznego-i, http://www.ochrona.bte.edu.pl/, http://www.cosinus.pl/szkola_policealna/ochrona_fizyczna_osob_i_mienia.aspxhttp://ms.gov.pl ).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego - Opinia

Dodano: 25.02.2015
800 PLN
szczecin, Polska
pracowałem przez miesiąc styczeń w firmie inter pol security i niestety to co tam zobaczyłem to jakaś katastrofa 800 złotych na miesiąc na śmieciowej...
Komentarze (1)
Rzetelna opinia (0)
Nierzetelna opinia (0)

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego - Opinia

Dodano: 21.04.2013
w centrum handlowym
1000-1800 PLN
Szczecin, Polska
Ogólnie na minus. Godziny pracy nawet po 14-16 godzin a czasami nawet 24h. 5 godzin chodzenia po galerii spacerkiem i dopiero przerwa żeby coś...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (0)
Nierzetelna opinia (0)

Pracownik ochrony fizycznej/ zabezpieczenia technicznego - Opinia

Dodano: 19.01.2013
w centrum handlowym
1100-1300 PLN
Szczecin, Polska
Ogólnie praca jest ciężka, nudna, monotonna ;p Warunki pracy w stosunku do zarobków są katastrofalne. Pracuje się czasem po 15 godzin a dostaje...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (0)
Nierzetelna opinia (0)