Opis zawodu

obraz Policjant

Policjant

  • Wykształcenie wyższe: Niewymagane
Ile zarabia w Polsce: 2350zł netto (wyliczone z 2 opinii)

Policjanci prowadzą działania mające na celu ochronę życia, zdrowia i mienia obywateli; wykrywają przestępstwa kryminalne i zapobiegają im; poszukują osób zaginionych i ścigają osoby poszukiwane; wykonują zadania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych, takich jak: zagrożenie lub naruszenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowe lub katastrofy; zwalczają terroryzm, unieszkodliwiają osoby i grupy terrorystyczne; wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, terytorialnych wodach morskich i śródlądowych, na terenie lotnisk oraz obszarach kolejowych.

Zadania, obowiązki:

- ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli poprzez rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw kryminalnych oraz zapobieganie im;

- wykonywanie czynności procesowych, w celu ustalenia, czy popełniano przestępstwo, ustalanie jego sprawcy i pociąganie go do odpowiedzialności karnej;

- dokonywanie zatrzymań i aresztowań osób podejrzanych;

- wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

- utrzymywanie bezpieczeństwa w sytuacjach i warunkach ekstremalnych, takich jak: poważne zagrożenie lub naruszenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowe i katastrofy oraz epidemie chorób zakaźnych;

- zwalczanie terroryzmu, unieszkodliwianie osób i grup terrorystycznych na terenie kraju;

- interwencje pirotechniczne wobec materiałów lub urządzeń wybuchowych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- współdziałanie z samorządem terytorialnym celem zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym;

- kontrolowanie przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych organów państwowych i samorządowych, wykrywanie wykroczeń i ściganie ich sprawców;

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych;

- ujawnianie i ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach;

- utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorialnych wodach morskich, wewnętrznych wodach morskich, wodach śródlądowych, na terenie lotnisk oraz na obszarach kolejowych;

- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;

- nadzorowanie podległych pracowników.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (09.06.2012)

obraz Policjant

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

1. Aby starać się o służbę w Policji należy spełniać niezbędne wymagania:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- bycie nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

- posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest się gotowym podporządkować,

- dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

 

2. W momencie zgłaszania kandydatury należy złożyć również następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego Policji,

- wypełniony kwestionariusz osobowy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały do wglądu).

 

Osoby spełniające powyższe wymagania mogą złożyć odpowiednie dokumenty we wszystkich komendach wojewódzkich Policji oraz w niektórych komendach miejskich. Obowiązkowo trzeba posiadać ze sobą dowód osobisty, książeczkę wojskową (w przypadku kwalifikacji wojskowej).

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne – rekrutacja

 

  1. Test wiedzy.

Składa się z 40 pytań, gdzie tylko jedna z czterech odpowiedzi jest prawidłowa. Test porusza zagadnienia z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

 

  1. Test sprawności fizycznej.

Do podejścia wymagane jest posiadanie aktualnego (nie starszego niż 14 dni) zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Test ten polega na pokonaniu toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta 45 sekund.

 

  1. Badania psychologiczne.

- indywidualne badania w formie testu komputerowego,

- rozmowa z psychologiem,

- podsumowanie wyników badania i rozmowa.

 

  1. Rozmowa kwalifikacyjna.

Jest to rozmowa oceniana przez komisję składającą się z 2-4 osób.

Sprawdzana jest motywacja kandydata do podjęcia służby i osobowość, charakter kandydata.

 

  1. Komisja lekarska.

W tym miejscu zadaniem zawodowego lekarza medycyny jest ocena psychicznych i fizycznych zdolności kandydata do pełnienia służby w Policji.

 

  1. Ankieta bezpieczeństwa osobowego.

Wypełnienie ankiety pozwala na uruchomienie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Niezbędne jest bowiem ustalenie tego, czy kandydat  do służby może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzany "poświadczeniem bezpieczeństwa".

 

 

Dzięki powyższym etapom kandydat zbiera możliwie najwyższa sumę punktów, a w przypadku pozytywnego ukończenia rekrutacji zostaje umieszczony na liście rankingowej.

 

Następnym etapem jest wyjazd do szkoły policyjnej na 5,5 miesiąca, gdzie odbywa się szkolenie zawodowe podstawowe.

 

Ostatnim krokiem jest oddelegowanie policjanta do jednej z jednostek do oddziału prewencji na okres 49 dni, gdzie odbędzie końcową praktykę - 37 służb.

 

Po zakończeniu delegacji policjant może rozpocząć pracę w wyznaczonej przez niego jednostce.

 

Ostatnia aktualizacja danych – 30.11.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://praca.policja.pl/portal/pwp/742/38758/Jak_zostac_policjantem.html, Przewodnik po zawodach wyd. II).

Sprawdź zawody powiązane:

Rozwiń opis

Policjant - Opinia

Dodano: 29.05.2013
2200-2400 PLN
Warszawa, Polska
Jako żona policjanta mogę powiedzieć jak zawód ten wpływa na człowieka. Nie jest to zawód dla każdego, i nie chodzi tutaj o wymagania fizyczne,...
Komentarze (1)
Rzetelna opinia (0)
Nierzetelna opinia (0)

Policjant - Opinia

Dodano: 29.05.2013
2300-2500 PLN
wielkopolska, Polska
Pracowałem w Wydziale Kryminalnym, 10-letni staż. Z wyższym wykształceniem zarabiałem 2300-2400 zł na rękę, do tego dodatkowo dostaje się 13tki i...
Komentarze (0)
Rzetelna opinia (0)
Nierzetelna opinia (0)