Opis zawodu

obraz Detektyw

Detektyw

Zajmuje się zbieraniem informacji pochodzących z osobowych i rzeczowych źródeł, poddaje je analizie i przetwarza w celu ustalenia istnienia stanów, zdarzeń i okoliczności związanych ze zleconymi mu sprawami, zwłaszcza dotyczącymi osobistych interesów zleceniodawcy lub stron procesowych; w tym celu przeprowadza wywiady, prowadzi obserwacje, wykonuje zdjęcia fotograficzne lub filmowe, zbiera odpowiednie dokumenty; poszukuje osób zaginionych i utraconego mienia.

Zadania, obowiązki:

- podejmowanie wielozakresowych czynności w związku z otrzymanym zleceniem od osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

- obrona życia i zdrowia osoby chronionej;

- ustalanie okoliczności związanych z zaginięciem osób i rzeczy na podstawie przeprowadzonych wywiadów, obserwacji czy wykonanych zdjęć fotograficznych lub filmowych;

- poszukiwanie mienia utraconego przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne;

- zbieranie i dokumentowanie wiarygodnych informacji dotyczących partnerów handlowych i ich uczciwości kupieckiej;

- zbieranie informacji gospodarczych: wywiady, dokumenty;

- wyjaśnianie i ustalanie okoliczności związanych ze sprawami o odszkodowanie;

- niedopuszczanie do naruszenia dóbr osobistych osoby chronionej;

- zbieranie dowodów w sprawach mających na celu ochronę interesu prawnego zleceniodawcy pod warunkiem, że nie będzie to naruszać praw osób nie zainteresowanych wynikiem tych czynności;

- zwracanie się do organów i instytucji państwowych o informacje z zakresu ich kompetencji;

- badanie dokumentów i przedmiotów za zgodą ich właścicieli;

- powiadamianie organu prowadzącego postępowanie karne o zamiarze podjęcia czynności związanych z wyjaśnianiem okoliczności sprawy objętej tym postępowaniem;

- zachowanie wobec osób trzecich tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług detektywistycznych;

- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej.

 

Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, MPiPS - (09.06.2012)

Jak zostać - kursy, koszty, wymagania:

UWAGA: Od 01.01.2014r. nastąpią zmiany w regulacji zawodu detektywa:

Aby podjąć pracę w zawodzie detektywa wymagane jest odbycie obowiązkowego szkolenia, posiadanie licencji oraz wpisu do rejestru detektywów.

Na rynku oferowane są szkolenia przygotowujące do zawodu i do egzaminu. zniesiono obowiązek egzaminu.


Szkolenie musi obejmować
następujące zagadnienia:

- ochrony danych osobowych,

- ochrony informacji niejawnych,

- przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa,

- zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Ukończenie szkolenia skutkuje wydaniem odpowiedniego dokumentu poświadczającego.

 

 

O wydanie licencji może starać się osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- ukończyła 21 lat,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie zniesiono wymóg,

- posiada zdolność do czynności prawnych - pełna zdolność do czynności prawnych stwierdzona własnym oświadczeniem,

- dotychczasowa karalność - nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- dotychczasowe zatrudnienie - nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,

- posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję,

- posiada orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w zakresie usług detektywistycznych,

- specjalistyczne wykształcenie – pozytywne zdanie egzaminu przed właściwą komisją albo uzyskanie w trybie odrębnych przepisów decyzji w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

- legitymuje się dokumentem potwierdzającym ukończenie odpowiedniego szkolenia.

 

Spełniając powyższe wymagania można złożyć wniosek o przystąpienie do wspomnianego egzaminu, dołączając do niego dowód opłaty egzaminacyjnej, która wynosi 20% średniego wynagrodzenia , tj. ok. 700 zł.


Następnie, wszystkie dokumenty poświadczające spełnianie powyższych wymagań należy złożyć wraz z wnioskiem i wydanie licencji, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji, który licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa.

Po wydaniu licencji detektywa, komendant wojewódzki Policji zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ prowadzący rejestr detektywów (Minister właściwy do spraw wewnętrznych), w celu dokonania wpisu do tego rejestru. Jesto to ostatnia formalność, która uprawnia do rozpoczęcia działalności detektywistycznej.

 

 

Ostatnia aktualizacja danych – 02.12.2012r. Informacje o kursach, kosztach i wymaganiach zebrano i uśredniono na podstawie ogólnodostępnych ofert i cenników usług oraz ofert pracy (m.in.: http://www.matrix.szkola.pl/kurs-dla-detektywow, http://www.ochikara.pl/kurs/8/licencja-detektywa/, http://www.szczecin.kwp.gov.pl/licencja-detektywa, http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/1353/10299/Egzamin_na_licencje_detektywa.htmlhttps://www.msw.gov.pl/pl/wazne-informacje/dla-przedsiebiorcow/8698,dok.htmlhttp://ms.gov.pl ).

Rozwiń opis

Brak opinii użytkowników.
Dodaj opinię - pomóż tworzyć bazę o warunkach pracy, bez rejestracji!