O rynku pracy

Średnie wynagrodzenie w branżach na koniec września 2013 r.

10.11.2013, 0, 4889 wyświetleń
Obraz główny - Średnie wynagrodzenie w branżach na koniec września 2013 r.

Średnie wynagrodzenie na koniec września 2013 r. wynosi 3771 zł brutto i wzrosło w porównaniu do zeszłego roku. Jeśli jednak oddzielimy sektor prywatny i publiczny, wówczas zarobki to kolejno 3665 zł i 4423 zł. W górnictwie zarabia się nawet  6300 zł, a jedynie 2605 zł w gastronomii i zakwaterowaniu. Poniżej średniej są również zarobki w opiece zdrowotnej.

 

 

Dołącz, aby widzieć nowe artykuły:

Najczęściej podawana medialnie informacja na temat „średniej krajowej” to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. We wrześniu 2013 r. wyniosło 3770,91 zł brutto , i jest to wynik o 3,6% wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym czasie inflacja wyniosła 1,0%, tak więc nasze wynagrodzenia realnie wzrosły o 2,6%.

 

 

Wyniki w sektorze przedsiębiorstw

 

Główny Urząd Statystyczny udostępnia jednak znacznie bardziej szczegółowe dane na temat rynku pracy, zatrudnienia i wynagrodzeń. Wyrobiło się zdanie, że w firmach państwowych jest lepsza posada – pewna i lepiej opłacana. To w istocie prawda, gdyż według danych GUSu z I półrocza 2013 r. w sektorze prywatnym średnie zarobki brutto wyniosły 3664,68 zł, natomiast w firmach państwowych było to 4423,19 zł. Jako że ci drudzy stanowią tylko 12,6% całości, dlatego podnoszą oni średnią tylko nieznacznie.

 

Powyższe wyniki dotyczą jednak sektora przedsiębiorstw, przez co pomija się osoby zatrudnione w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych, oraz zatrudnionych w działalności w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. W efekcie liczba ujętych w badaniu to jedynie 5,69 mln osób.

 

 

Wyniki w gospodarce narodowej

 

Aby więc omawiać zarobki większości Polaków, należy wziąć pod uwagę wyniki „Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej”, które GUS również podaje.

Różnica jest raczej znaczna, a warta uwagi z racji tego że wówczas na niespełna 8,5 mln pracujących, 36% (3,055 mln) to sektor publiczny. Co więcej, 8,5 mln to wciąż nie wszyscy pracownicy - statystyka GUSu ujmuje tylko przedsiębiorstwa posiadające powyżej 9 pracujących. Jako że firmy państwowe to przeważnie duże podmioty, to w efekcie najwięcej prywatnych mikroprzedsiębiorstw zostaje pominiętych w badaniu.

W powyższym ujęciu średnie zarobki w I półroczu 2013 r. to 3421,17 zł brutto dla sektora prywatnego, oraz 4227,64 zł brutto dla sektora publicznego.

 

 

Wynagrodzenia w poszczególnych branżach, w sektorze publicznym i prywatnym

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I półroczu br. na poziomie 3675,10 zł, tj. o 2,9% wyższym niż w ubiegłym roku. Poniższa statystyka podaje dane spośród 8,49 mln pracujących, w tym 3,06 mln  w sektorze publicznym oraz 5,43 mln w sektorze prywatnym.

 

 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

 

Przeciętne

wynagrodzenie

brutto w zł

 

sektor publiczny

5291,95

 

sektor prywatny

3150,10

Przemysł

 

 

 

sektor publiczny

5029,58

 

sektor prywatny

3665,84

górnictwo i wydobywanie

 

 

 

sektor publiczny

6302,85

 

sektor prywatny

5898,20

przetwórstwo przemysłowe

 

 

 

sektor publiczny

4306,48

 

sektor prywatny

3499,90

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

 

 

 

sektor publiczny

5396,54

 

sektor prywatny

6517,12

dostawa wody; gospodarowanie ściekami

 

 

i odpadami; rekultywacja

 

 

 

sektor publiczny

3682,36

 

sektor prywatny

3415,22

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

sektor publiczny

3961,33

 

sektor prywatny

3613,63

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

 

 

 

sektor publiczny

4439,15

 

sektor prywatny

3423,10

Transport i gospodarka

 

 

 

sektor publiczny

3714,81

 

sektor prywatny

3264,51

Zakwaterowanie i gastronomia

 

 

 

sektor publiczny

3227,04

 

sektor prywatny

2604,80

Informacja i komunikacja

 

 

 

sektor publiczny

5705,32

 

sektor prywatny

6769,90

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 

 

 

sektor publiczny

6901,33

 

sektor prywatny

6435,74

Obsługa rynku nieruchomości

 

 

 

sektor publiczny

4073,88

 

sektor prywatny

3969,32

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 

 

 

sektor publiczny

4699,23

 

sektor prywatny

5767,18

Administrowanie i działalność wspierająca

 

 

 

sektor publiczny

3377,42

 

sektor prywatny

2563,05

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia

 

 

 

sektor publiczny

4658,09

 

sektor prywatny

5115,33

Edukacja

 

 

 

sektor publiczny

4095,19

 

sektor prywatny

3144,75

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 

 

 

sektor publiczny

3490,59

 

sektor prywatny

3066,66

 

Jedne z najlepiej i najsłabiej opłacanych zawodów

 

Najwięcej zarabia się w branżach: Informacja i komunikacja (6696,20 zł), Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (6519,75  zł), Górnictwo i wydobywanie (6174,48 zł).

Najsłabiej opłacane branże to: Administrowanie i działalność wspierająca (2590,39 zł), Zakwaterowanie i gastronomia (2676,88 zł), Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3423,06 zł), oraz niemal tyle samo Handel; naprawa pojazdów samochodowych (3426,44 zł).

 

W prawie każdej branży więcej zarabia się w firmach państwowych aniżeli u prywatnych przedsiębiorców. Różnice wynoszą od kilkuset do nawet 2100 zł. Wyjątkiem są:

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

Administracja publiczna i obrona narodowa,

Informacja i komunikacja,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę w przemyśle.

W tych branżach wyższe zarobki osiąga sektor prywatny.

 

SprawdzPrace.pl

 

Źródło danych: stat.gov.pl, nbp.pl

Poleć artykuł znajomym:

:

Komentarze:

Dodaj pierwszy komentarz!