O rynku pracy

Postępowanie powypadkowe - wypadek przy pracy

29.03.2013, 1, 17728 wyświetleń
Obraz główny - Postępowanie powypadkowe - wypadek przy pracy

Mało kto myśli o tym, że to akurat jemu przydarzy się wypadek w miejscu pracy, jednak gdy do niego dojdzie, należy postępować według schematu określonego przez Państwową Inspekcję Pracy. Co wtedy robić? Jakie prawa i obowiązki mamy my, a jakie pracodawca? Nieprawidłowe działania pod wpływem stresu mogą przynieść komplikacje, podobnie jak w przypadku kolizji drogowej, gdzie popełnia się błędy, które utrudniają później uzyskanie odszkodowania, bądź w ogóle ustalenie winowajcy. Wypadki przy pracy oczywiście nie zdarzają się często, jednak dane GUS mówią o 91000 poszkodowanych w Polsce w 2012 roku. Jest to tylko 7,78 wypadków na 1000 osób, jednak wśród nich może znaleźć się każdy.

 

 

Dołącz, aby widzieć nowe artykuły:

Sprawdź również anglojęzyczną wersję naszej strony Career with Degree - www.careerwithdegree.com 

 

Definicja wypadku przy pracy

 

Według art. 3 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadkiem przy pracy określa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Ciężki wypadek przy pracy – wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu; choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu; trwała choroba psychiczna; całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie; trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

 

Śmiertelny wypadek przy pracy - wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

 

Zbiorowy wypadek przy pracy - wypadek, w którym w wyniku tego samego zdarzenia poszkodowane zostały co najmniej dwie osoby.

 

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy - wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone w definicji wypadku przy pracy (art. 3 ust. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

 

Wypadek przy pracy – postępowanie

 

Działania poszkodowanego:

 

 • Niezwłocznie zgłosić wypadek – o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zgłasza on zdarzenie pracodawcy lub przełożonemu. Jeśli poszkodowany poniósł obrażenia ciężkie, wypadek zgłaszają inne osoby, które zdarzenie to zauważyły.
 • Wypadek przy pracy rolniczej zgłosić należy we właściwej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
 • Zgłosić do ZUS lub do płatnika składek roszczenia z tytułu skutków wypadku. Uprawnienia poszkodowanego nie są realizowane „z urzędu”. W sprawach tych wymaga się samodzielnego złożenia odpowiednich wniosków.
 • Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej – do KRUS – jest traktowane jako równoczesne zgłoszenie roszczenia o jednorazowe odszkodowanie.

 

 

Działania pracodawcy:

 

 • Zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania maszyn).
 • Zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia – bez potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym zdarzeniem. Należy wykluczyć możliwość zmian usytuowania maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek*.

* - wprowadzanie zmian w miejscu wypadku bez wymaganej zgody jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia niebezpieczeństwu.

 • Zawiadomić o wypadku właściwego inspektora pracy i inne organy - pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego, ze względu na miejsce zdarzenia, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.
 • Przeprowadzić postępowanie powypadkowe - postępowanie to, zwane też dochodzeniem powypadkowym, przeprowadza podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył pracę, lub ZUS, a w przypadku rolników indywidualnych – KRUS.

 

W przypadku mniejszego przedsiębiorstwa, dochodzenie może przeprowadzać pracodawca wraz ze specjalistą zewnętrznym.

 

Dochodzenie powypadkowe ma na celu:

 • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą: „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy”, „wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego – innego wypadku przy pracy” itp.,
 • ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych,
 • określenie środków i wniosków prewencyjnych, tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości,
 • opisanie wszelkich poczynionych ustaleń w dokumentacji protokołu powypadkowego tego zdarzenia.

 

 

Uprawnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy

 

Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do kompetencji płatnika składek (najczęściej pracodawcy), lub placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 

Podstawą jest dokumentacja umożliwiająca ustalenie, czy okoliczności i przyczyny zdarzenia, które doprowadziło do urazu, uzasadniają uznanie go za wypadek przy pracy.

 

Ubiegający się o świadczenia (poszkodowany) składa w tej sprawie wniosek do płatnika składek (najczęściej pracodawcy), który kompletuje dokumentację, a następnie przekazuje ją – wraz z tym wnioskiem – właściwej, ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego, placówce ZUS. 

 

Dokumenty wymagane zwykle przez ZUS:

 1. Wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowane z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu), zawierający:
  • dane identyfikacyjne płatnika składek (NIP, REGON), a jeśli płatnik nie posiada tych numerów – nr PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;
  • dane ubezpieczonego (PESEL, NIP), a jeśli nie dysponuje on tymi numerami, to serię i nr dowodu osobistego albo paszportu.
 2. Protokół powypadkowy lub karta wypadku – z uwierzytelnionymi kopiami (lub oryginałami – do wglądu): wyjaśnień poszkodowanego i informacjami uzyskanymi od świadków zdarzenia.
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9), wypełnione przez lekarza leczącego, zawierające informację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone; w przypadku śmierci poszkodowanego – akt zgonu.

 

ZUS często żąda również:

 

 • Karty informacyjnej z udzielenia I pomocy – uwierzytelniona kopia (lub oryginał – do wglądu).
 • Wyjaśnień, czy poszkodowany odbył wymagane szkolenia z zakresu bhp.
 • Oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek – uwierzytelniona kopia (lub oryginał – do wglądu).

 

 

UWAGA!

 

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują, gdy wyłączną przyczyną wypadków było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przepisy te to nie tylko regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również przepisy drogowe, przepisy ppoż. itp.

 

Świadczenia nie przysługują poszkodowanemu także wówczas, gdy będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do wypadku. Okoliczności uzasadniające nieprzyznanie świadczeń wymagają udowodnienia.

 

Źródło: PIP, GUS

Poleć artykuł znajomym:

:

Komentarze:

 • ~Czarek - 30 czerwca 2016 11:03:55
  U nas ostatnio postępowanie powypadkowe przeprowadziła firma Interlis, oni też robią nam szkolenia BHP. Widać u nich pełen profesjonalizm, przeszkolili nas bardzo dokładnie, zarówno z teorii, jak i praktyki.
  Odpowiedz